Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MIASTU I ŚWIATU – URBI ET ORBI

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 25 grud­nia 2016 roku


Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dobrych Świąt Boże­go Naro­dze­nia!
Dzi­siaj Kościół prze­ży­wa zadzi­wie­nie Maryi Pan­ny, świę­te­go Józe­fa i paste­rzy z Betle­jem, kon­tem­plu­jąc Dzie­ciąt­ko, któ­re się naro­dzi­ło i leży w żło­bie: Jezu­sa, Zba­wi­cie­la. (…)
Wła­dza tego Dzie­ciąt­ka – Syna Boże­go i Maryi – nie jest wła­dzą z tego świa­ta, opie­ra­ją­cą się na sile i bogac­twie; jest to moc miło­ści. Jest to moc, któ­ra stwo­rzy­ła nie­bo i zie­mię, któ­ra daje życie wszel­kie­mu stwo­rze­niu: mine­ra­łom, rośli­nom, zwie­rzę­tom; jest to siła, któ­ra pocią­ga męż­czy­znę i kobie­tę, czy­niąc z nich jed­no cia­ło i jed­no życie; jest to siła, któ­ra odra­dza życie, któ­ra prze­ba­cza winy, jed­na nie­przy­ja­ciół, [pul­lqu­ote]
Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
„Dzie­cię nam się naro­dzi­ło, Syn został nam dany”:
jest On „Księ­ciem Poko­ju”. Przyj­mij­my Go!
Następ­nie Ojciec Świę­ty odmó­wił modli­twę Anioł Pań­ski,
po czym udzie­lił wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym na pla­cu
św. Pio­tra oraz łączą­cym się za pośred­nic­twem radia, tele­wi­zji
i innych mediów bło­go­sła­wień­stwa Urbi et Orbi.
[/pullquote]przekształca zło w dobro. Jest to moc Boga. Ta moc miło­ści dopro­wa­dzi­ła Jezu­sa Chry­stu­sa do ogo­ło­ce­nia sie­bie ze swej chwa­ły, aby stać się czło­wie­kiem; dopro­wa­dzi też Go do odda­nia swe­go życia na krzy­żu i powsta­nia z mar­twych. Jest to wła­dza służ­by, któ­ra usta­na­wia w świe­cie kró­le­stwo Boże, kró­le­stwo spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju.
Dla­te­go naro­dzi­nom Jezu­sa towa­rzy­szy śpiew anio­łów, któ­rzy gło­szą: „Chwa­ła Bogu na wyso­ko­ściach, a na zie­mi pokój ludziom Jego upodo­ba­nia” (Łk 2,14).
Dziś orę­dzie to obie­ga całą zie­mię i pra­gnie dotrzeć do wszyst­kich ludzi, zwłasz­cza zra­nio­nych przez woj­nę i gorz­kie kon­flik­ty oraz odczu­wa­ją­cych potęż­ne pra­gnie­nie poko­ju.
Pokój dla męż­czyzn i kobiet w udrę­czo­nej Syrii, gdzie prze­la­no tak wie­le krwi. Zwłasz­cza w mie­ście Alep­po, będą­cym w minio­nych tygo­dniach teatrem jed­nej z naj­okrut­niej­szych bitew. (…) Pokój dla kobiet i męż­czyzn umi­ło­wa­nej Zie­mi Świę­tej, wybra­nej i uko­cha­nej przez Boga. Niech Izra­el­czy­cy i Pale­styń­czy­cy mają odwa­gę i deter­mi­na­cję do zapi­sa­nia nowej kar­ty dzie­jów, w któ­rej nie­na­wiść i zemsta ustą­pią przed wolą wspól­ne­go budo­wa­nia przy­szło­ści, wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i zgo­dy.
Niech odnaj­dą jed­ność i zgo­dę Irak, Libia i Jemen, któ­rych miesz­kań­cy cier­pią z powo­du woj­ny i okrut­nych dzia­łań ter­ro­ry­stycz­nych.
Pokój dla męż­czyzn i kobiet w róż­nych regio­nach Afry­ki, zwłasz­cza w Nige­rii, (…) dla Suda­nu Połu­dnio­we­go i Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ki Kon­ga, by ule­czo­no podzia­ły, a wszy­scy ludzie dobrej woli doło­ży­li sta­rań, aby pod­jąć dro­gę roz­wo­ju i dzie­le­nia się, dając pierw­szeń­stwo kul­tu­rze dia­lo­gu, a nie logi­ce kon­flik­tu.
Pokój tym, któ­rzy w róż­nych regio­nach dozna­ją cier­pień z powo­du cią­głych zagro­żeń i nie­ustan­nych prze­ja­wów nie­spra­wie­dli­wo­ści. (…) Oby na Pół­wy­spie Kore­ań­skim prze­zwy­cię­żo­no prze­ży­wa­ne prze­zeń napię­cia, w odno­wio­nym duchu współ­pra­cy.
Pokój dla kobiet i męż­czyzn, któ­rzy wciąż odczu­wa­ją skut­ki kon­flik­tu we Wschod­niej Ukra­inie, gdzie pil­nie potrzeb­na jest wspól­na wola ulże­nia miesz­kań­com oraz reali­za­cji pod­ję­tych zobo­wią­zań. (…)
Pokój na zie­mi wszyst­kim ludziom dobrej woli, któ­rzy codzien­nie, dys­kret­nie i cier­pli­wie pra­cu­ją w rodzi­nie i spo­łe­czeń­stwie, żeby budo­wać świat bar­dziej ludz­ki i spra­wie­dliw­szy, wspie­ra­ni prze­ko­na­niem, że tyl­ko pokój umoż­li­wia pomyśl­niej­szą przy­szłość dla wszyst­kich.