Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Przed żłób­kiem ogar­nia czło­wie­ka zdu­mie­nie. Co za kon­trast, nie mają­cy wie­le wspól­ne­go z ludz­kim spo­so­bem poj­mo­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści! Widzi­my bez­bron­ne Dzie­cię, potrze­bu­ją­ce – jak każ­de dziec­ko – ludz­kiej pomo­cy, któ­re przy­szło na świat w krań­co­wym ubó­stwie. (…) Sło­wa pro­ro­ka Iza­ja­sza, któ­ry dostrze­gał Boga nawet w naj­trud­niej­szych doświad­cze­niach czło­wie­ka i naro­du, nadal docie­ra­ją do kolej­nych ruin nasze­go świa­ta, w któ­rych nie­ustan­nie toczy się wal­ka dobra ze złem, wal­ka o zwy­cię­stwo Boga i Jego kró­lo­wa­nie. Czyż nie jest nadal przej­mu­ją­co aktu­al­ny ten obraz zruj­no­wa­ne­go świa­ta z jego nie­spra­wie­dli­wo­ścią, z jego zbroj­ny­mi kon­flik­ta­mi i śle­pą prze­mo­cą? Brat Albert, niczym ewan­ge­licz­ny Sama­ry­ta­nin, dostrze­gał wokół sie­bie takie ruiny czło­wie­czeń­stwa oraz podej­mo­wał dzia­ła­nia spie­sze­nia z pomo­cą dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Wiel­kość cha­ry­zma­tu Bra­ta Alber­ta zaowo­co­wa­ła tym, że zain­spi­ro­wał nim innych, rów­nie hoj­nych jak on. Sio­stry Alber­tyn­ki i Bra­cia Alber­ty­ni roz­pa­la­ją kolej­ne pło­mie­nie miło­sier­nej miło­ści, rekon­stru­ują ruiny, nio­są pocie­chę pozba­wio­nym cie­pła rodzin­ne­go i należ­ne­go im miej­sca w spo­łe­czeń­stwie, budzą nadzie­ję tam, gdzie jej nie ma.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w cza­sie Mszy św. w Kate­drze na Wawe­lu w Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia, któ­ra była połą­czo­na z roz­po­czę­ciem Roku św. Bra­ta Alber­ta, 25 XII 2016 r.