Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MATKA BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pierwszy tytuł: „Matka Boga” – od strony historycznej – zapowiedział nam dzisiaj jednym daniem Ewangelista Łukasz: „Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”. Od strony teologicznej zwrócił na niego uwagę Apostoł Paweł: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty”. Te słowa Łukasza i Pawła przypominają nam, że prawda o Bożym macierzyństwie Maryi jest najstarszą prawdą dotyczącą Matki Zbawiciela. A jednak – mimo starożytności tych stwierdzeń – jasne i wyraźnie dogmatyczne ogłoszenie Bożego macierzyństwa Maryi nastąpiło dopiero po zakończeniu sporów, prowadzonych na ten temat podczas soboru Efeskiego (w 433 roku). Niektórzy Ojcowie tego soboru – pragnąc bronić nauki o pełnym człowieczeństwie Jezusa – zamiast Theotókos, „Bogarodzica”, opowiadali się za określeniem Christotokos, tj. „Matka Chrystusa”. Słusznie jednak uznano to za zagrożenie dla nauki o pełnej jedności Bóstwa i człowieczeństwa w osobie Chrystusa. Dlatego – po długiej dyskusji, przy obecności legatów papieskich – uroczyście potwierdzono z jednej strony jedność dwóch natur (Boskiej i ludzkiej) w osobie Syna Bożego, a z drugiej zasadność przyznania Maryi Dziewicy tytułu „Matka Boża”.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Poznań, 1 I 2017 r.