Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MATKA BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pierw­szy tytuł: „Mat­ka Boga” – od stro­ny histo­rycz­nej – zapo­wie­dział nam dzi­siaj jed­nym daniem Ewan­ge­li­sta Łukasz: „Paste­rze pośpiesz­nie uda­li się do Betle­jem i zna­leź­li Mary­ję, Józe­fa i Nie­mow­lę, leżą­ce w żło­bie”. Od stro­ny teo­lo­gicz­nej zwró­cił na nie­go uwa­gę Apo­stoł Paweł: „Gdy nade­szła peł­nia cza­su, Bóg zesłał swo­je­go Syna, zro­dzo­ne­go z nie­wia­sty”. Te sło­wa Łuka­sza i Paw­ła przy­po­mi­na­ją nam, że praw­da o Bożym macie­rzyń­stwie Maryi jest naj­star­szą praw­dą doty­czą­cą Mat­ki Zba­wi­cie­la. A jed­nak – mimo sta­ro­żyt­no­ści tych stwier­dzeń – jasne i wyraź­nie dogma­tycz­ne ogło­sze­nie Boże­go macie­rzyń­stwa Maryi nastą­pi­ło dopie­ro po zakoń­cze­niu spo­rów, pro­wa­dzo­nych na ten temat pod­czas sobo­ru Efe­skie­go (w 433 roku). Nie­któ­rzy Ojco­wie tego sobo­ru – pra­gnąc bro­nić nauki o peł­nym czło­wie­czeń­stwie Jezu­sa – zamiast The­otó­kos, „Boga­ro­dzi­ca”, opo­wia­da­li się za okre­śle­niem Chri­sto­to­kos, tj. „Mat­ka Chry­stu­sa”. Słusz­nie jed­nak uzna­no to za zagro­że­nie dla nauki o peł­nej jed­no­ści Bóstwa i czło­wie­czeń­stwa w oso­bie Chry­stu­sa. Dla­te­go – po dłu­giej dys­ku­sji, przy obec­no­ści lega­tów papie­skich – uro­czy­ście potwier­dzo­no z jed­nej stro­ny jed­ność dwóch natur (Boskiej i ludz­kiej) w oso­bie Syna Boże­go, a z dru­giej zasad­ność przy­zna­nia Maryi Dzie­wi­cy tytu­łu „Mat­ka Boża”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, Poznań, 1 I 2017 r.