Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Pochy­la­jąc się nad wzru­sza­ją­cą histo­rią Mędr­ców ze Wscho­du, pomyśl­my o naszej oso­bi­stej dro­dze wia­ry. Jaka gwiaz­da zapro­wa­dzi­ła każ­dą i każ­de­go z nas do Jezu­sa Chry­stu­sa? Praw­do­po­dob­nie taką gwiaz­dą byli nasi naj­bliż­si. Dzię­ki ich wie­rze otrzy­ma­li­śmy sakra­ment Chrztu świę­te­go i od naj­młod­szych lat zosta­li­śmy wpro­wa­dze­ni w życie wspól­no­ty Kościo­ła, w niej zna­leź­li­śmy opar­cie. A czym kie­ru­je­my się dzi­siaj i za jaką gwiaz­dą podą­ża­my obec­nie? Czy wypa­tru­je­my jej w naszym codzien­nym życiu? Czy szu­ka­my i znaj­du­je­my Boga we wszyst­kich naszych doświad­cze­niach, w naszych rado­ściach i smut­kach, w naszych tro­skach i nadzie­jach? W ubie­głym roku w spo­sób szcze­gól­ny dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za dar Chrztu nasze­go naro­du. Tysiąc pięć­dzie­siąt lat temu nad pol­skim nie­bem poja­wi­ła się gwiaz­da i odtąd towa­rzy­szy nam ona w życiu oso­bi­stym i zbio­ro­wym. Świa­tło tej gwiaz­dy, świa­tło wia­ry, nie jest nam dane raz na zawsze. Każ­de poko­le­nie, każ­dy z nas powi­nien się otwie­rać na przy­ję­cie tego świa­tła, na pod­trzy­my­wa­nie go, aby roz­ja­śnia­ło dro­gi nasze­go życia – aby Chry­stus nadal prze­ma­wiał do naszych serc.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w cza­sie Mszy św. w Kate­drze na Wawe­lu w Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia, któ­ra była połą­czo­na z roz­po­czę­ciem Roku św. Bra­ta Alber­ta, 25 XII 2016 r.