Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZYZYWAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jezus zanu­rzył się w wodach Jor­da­nu, jako­by w wodach śmier­ci, przyj­mu­jąc na sie­bie nasze grze­chy. W ten spo­sób Jezus chciał sta­nąć po stro­nie grzesz­ni­ków, sta­jąc się z nimi soli­dar­ny, wyra­ża­jąc bli­skość Boga. Ten, któ­ry jest bez grze­chu, sta­je pomię­dzy grzesz­ni­ka­mi, aże­by się ochrzcić, doko­nać pew­ne­go gestu poku­ty. Świę­ty łączy się z tymi, któ­rzy uzna­ją sie­bie za potrze­bu­ją­cych prze­ba­cze­nia i pro­szą Boga o łaskę nawró­ce­nia. Jezus napraw­dę zanu­rzył się w naszej ludz­kiej kon­dy­cji i przy­jął ją z wyjąt­kiem grze­chu, dla­te­go może zro­zu­mieć jej sła­bość i kru­chość. Dzie­ło Boga to Boska misja lecze­nia ranio­nych i uzdro­wie­nie cho­rych, by wziąć na sie­bie grze­chy świa­ta. Świę­to Chrztu Pań­skie­go jest szcze­gól­nym dniem, w któ­rym rodzi­ce i rodzi­ce chrzest­ni win­ni moc­no wie­rzyć w obec­ność i dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go, przy­zy­wać Go i przyj­mo­wać przez modli­twę i sakra­men­ty. Modli­twa jest pierw­szym warun­kiem wycho­wa­nia. To uspo­sa­bia­nie się do tego, aby pozo­sta­wić Bogu ini­cja­ty­wę i Jemu powie­rzyć dzie­ci, bo On wie, co jest dla nich dobre.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Chrztu Pań­skie­go w poznań­skim koście­le pw. Nawie­dze­nia NMP, 8 I 2017 r.