Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Iz 8,23b–9,3; 1 Kor 1,10–13.17; Mt 4,12–23

NA JEZUS SPEŁNIA SIĘ ZAPOWIEDŹ IZAJASZA

Fot. Ks. Z. Pytel

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
ROZWAŻANIE
Jan Chrzciciel był tym, który pierwszy zrozumiał prorockie posłannictwo Jezusa. W pewnym stopniu był osobą, na której Jezus mógł się oprzeć. Tymczasem prorok zostaje uwięziony. Jezus podejmuje swoją misję, która wyraźnie nawiązuje do tego, co czynił Jan. Ze słowem „Nawracajcie się…” Jezus zwraca się do mieszkańców Galilei. To była najbiedniejsza część Palestyny. Tu żyli także poganie. To do tych osób Pan kieruje swoje słowa. Kiedyś lud z pokolenia Neftalego i Zabulona boleśnie doświadczył niewoli asyryjskiej i wówczas prorok Izajasz zapowiedział nadchodzące wyzwolenie. Teraz Jezus w duchu słów Izajasza głosi wyzwolenie właśnie tam, gdzie mieszkali potomkowie tych patriarchów. Tak oto spełnia się obietnica sprzed wieków. Jezus udaje się do Galilei, bo tam potrzebna jest Jego obecność i Jego słowo.

(rs)