Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZEEWANGELII (31)

KRÓLESTWO BOŻE JEST POŚRÓD WAS

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Ist­nie­ją dwa spoj­rze­nia na kró­le­stwo Boże. Fary­ze­usze mie­li na uwa­dze reali­za­cję tego kró­le­stwa w wymia­rze poli­tycz­nym lub ustro­jo­wym. Poli­tycz­nie widzie­li Izra­eli­tów jako panu­ją­cych nad świa­tem, ustro­jo­wo jako wpro­wa­dze­nie przez Boga spra­wie­dli­wo­ści w ska­li świa­ta i wyma­za­nie z nie­go jakiej­kol­wiek nie­spra­wie­dli­wo­ści. Jezus odpo­wia­da na inte­re­su­ją­ce ich pyta­nie o począ­tek tego kró­le­stwa na zie­mi. Jego odpo­wiedź jest tajem­ni­cza, ale odsła­nia to, co w kró­le­stwie Bożym naj­waż­niej­sze: Zapy­ta­ny przez fary­ze­uszów, kie­dy przyj­dzie kró­le­stwo Boże, odpo­wie­dział im: „Kró­le­stwo Boże nie przyj­dzie dostrze­gal­nie; i nie powie­dzą: »Oto tu jest« albo: »Tam«. Oto bowiem kró­le­stwo Boże pośród was jest” (Łk 17,20–21). W odpo­wie­dzi Jezu­sa naj­waż­niej­sze jest to, że sko­ro On miesz­ka na zie­mi, to kró­le­stwo Boże już jest. Ocze­ki­wa­nie jego począt­ków jest zatem nie­po­ro­zu­mie­niem. Waż­na infor­ma­cja doty­czy rów­nież miej­sca, czy­li obec­no­ści tego kró­le­stwa. Jezus oświad­cza, że ono jest pośród nas. Ta wypo­wiedź odsła­nia dwa wymia­ry obec­no­ści Boże­go świa­ta na zie­mi. Jed­nym jest jego obec­ność w ser­cu czło­wie­ka wie­rzą­ce­go w Jezu­sa. Tak było ono obec­ne już w ser­cach Maryi, Mat­ki Jezu­sa, Józe­fa Jego opie­ku­na, Jana Chrzci­cie­la i jego rodzi­ców, Syme­ona i pro­ro­ki­ni Anny. Tak jest obec­ne w ser­cu czło­wie­ka ochrzczo­ne­go tak dłu­go, jak dłu­go nie popeł­ni on grze­chu cięż­kie­go, bo wte­dy w ser­cu miesz­ka już ksią­żę tego świa­ta, a nie Bóg. Dru­gi wymiar tego kró­le­stwa to mini­śro­do­wi­ska ludzi wie­rzą­cych i żyją­cych Bożą miło­ścią. W to śro­do­wi­sko Jezus wpro­wa­dzał Apo­sto­łów, sie­dem­dzie­się­ciu dwu uczniów i ludzi dobrej woli, któ­rych ilość stop­nio­wo wzra­sta­ła. Ten, kto z wia­rą pod­cho­dził do Jezu­sa, ocze­ku­jąc od Nie­go cudu, po otrzy­ma­niu go wie­dział, że kró­le­stwo Bożej łaski jest już w zasię­gu ręki. Fary­ze­usze tego nie dostrze­ga­li. Oni byli zamknię­ci na łaskę, jaką pro­mie­nio­wa­ło ser­ce Jezu­sa. Dziś wie­lu ochrzczo­nych pyta o datę nadej­ścia kró­le­stwa Boże­go, czy­li sta­ją w jed­nym sze­re­gu z fary­ze­usza­mi. Inte­re­su­je ich czas jego nadej­ścia, a nie to, że kró­le­stwo Boże już jest wśród nas. Świę­ci w każ­dym poko­le­niu żyją pra­wem wia­ry i miło­ści – bo do tego kró­le­stwa nale­żą. Nie­wie­lu ochrzczo­nych świa­do­mie odpo­wia­da na łaskę Jezu­sa – i dla­te­go z wła­sne­go wybo­ru żyją oni na tej zie­mi peł­niąc wolę swo­ją i ogra­ni­cza­jąc się jedy­nie do docze­sno­ści. Oni kró­le­stwa Boże­go nie zna­ją. Jest to bole­sne stwier­dze­nie, któ­re wzy­wa do zasta­no­wie­nia, bo kró­le­stwo Boże jest pośród nas. Kto tego doświad­czy, ten wcho­dzi w zupeł­nie inną orbi­tę życia.