Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIELICZKA BLISKA SERCU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Wie­lic­ka zie­mia gości­ła Następ­cę św. Pio­tra i mło­dych ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów, z ponad stu osiem­dzie­się­ciu kra­jów. Nigdy nie zapo­mni­my tego, co prze­ży­li­śmy i na co patrzył cały Kościół i cały świat w Brze­gach, pod­czas noc­ne­go czu­wa­nia na Cam­pus Mise­ri­cor­diae w sobo­tę, 30 lip­ca, oraz pod­czas Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nej (…) na zakoń­cze­nie Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży i roze­sła­nia oce­anicz­nej rze­szy mło­dych piel­grzy­mów. Wie­licz­ka zaj­mu­je pocze­sne miej­sce w świa­do­mo­ści Polek i Pola­ków, a tym bar­dziej dro­ga jest i bli­ska ser­cu miesz­kań­ców Kra­ko­wa. Kró­lew­skie Gór­ni­cze Wol­ne Mia­sto Wie­licz­ka od wie­ków zapi­su­je pięk­ne kar­ty swo­jej histo­rii, a w swej koro­nie ma wyjąt­ko­wy klej­not w posta­ci Kopal­ni Soli, zna­nej dale­ko poza gra­ni­ca­mi Pol­ski i odwie­dza­nej co roku przez tury­stów z całe­go świa­ta. Dziś może­my powie­dzieć, że od 2016 roku Wie­licz­ka ma w swej koro­nie jesz­cze jeden dro­go­cen­ny klej­not. Tym klej­no­tem jest Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży na jej zie­mi. Muszę się przy­znać, że bar­dzo mnie zasko­czy­ła decy­zja Rady Miej­skiej w Wie­licz­ce o przy­zna­niu mi wyróż­nie­nia, któ­re bar­dzo sobie cenię (…).
Frag­ment prze­mó­wie­nia z oka­zji nada­nia Hono­ro­we­go Oby­wa­tel­stwa Kró­lew­skie­go Gór­ni­cze­go Wol­ne­go Mia­sta Wie­licz­ka ks. kar­dy­na­ło­wi Sta­ni­sła­wo­wi Dzi­wi­szo­wi, 14 I 2017 r.