Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POTRZEBNA NAJGŁĘBSZA POKORA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pro­fe­sor powi­nien kie­ro­wać stu­den­tów ku praw­dzie, któ­rej wszy­scy poszu­ku­je­my. W tym zada­niu pomo­że wam Pan Bóg. W pra­cy teo­lo­ga liczy się nie tyle naj­więk­sza wie­dza czy naj­głęb­sza mądrość, co naj­głęb­sza poko­ra. Współ­cze­sny roz­wój nauki i tech­ni­ki jest rze­czy­wi­ście zdu­mie­wa­ją­cy i wyda­je się wie­le obie­cy­wać ludz­kiej przy­szło­ści, nie­kie­dy ujaw­nia też swo­je ciem­ne stro­ny. Wła­śnie z tego powo­du nale­ży sza­no­wać nie­prze­kra­czal­ne gra­ni­ce wyty­czo­ne przez zasa­dy moral­ne. Na mocy Chrztu, Bierz­mo­wa­nia i Eucha­ry­stii opie­ra się powo­ła­nie uczo­nych chrze­ści­jań­skich – jak zresz­tą wszyst­kich uczniów Chry­stu­sa – do świę­to­ści i do misji ewan­ge­li­za­cji świa­ta. Sakra­men­ty te udzie­la­ją im łask koniecz­nych do życia według Ducha pod­czas ziem­skiej piel­grzym­ki, pro­wa­dzą­cej do nie­bie­skiej Ojczy­zny. Nauczy­cie­le aka­de­mic­cy róż­nych stop­ni i spe­cjal­no­ści mają swój udział w pro­roc­kim posłan­nic­twie Chry­stu­sa, w Jego posłu­dze gło­sze­nia praw­dy Bożej, rów­nież przez to, że powin­ni kie­ro­wać się rze­tel­nym odnie­sie­niem do praw­dy w każ­dej dzie­dzi­nie, że wycho­wu­ją innych w praw­dzie i uczą ich doj­rze­wać do miło­ści i spra­wie­dli­wo­ści.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas spo­tka­nia opłat­ko­we­go na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, 9 I 2017 r.