Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZEKAZUJMY NADZIEJĘ I UFNOŚĆ

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Na Eucha­ry­stii szu­ka­my mocy, odwa­gi w prze­ka­zy­wa­niu praw­dy i świa­dec­twa praw­dzie. Trze­ba prze­ka­zy­wać nadzie­ję oraz z pomo­cą łaski Bożej zma­gać się o praw­dę, dobro i pięk­no. Jeste­śmy świa­do­mi tego, że Bóg wzy­wa nas świę­tym powo­ła­niem nie na pod­sta­wie naszych czy­nów, ale sto­sow­nie do swo­jej łaski. Bóg obda­rza nas olbrzy­mim kapi­ta­łem zaufa­nia. Każ­dy z nas ma swo­je imię, swo­ją histo­rię życia i misję na zie­mi. Zarów­no w służ­bie hospi­cyj­nej, jak i w pra­cy dzien­ni­kar­skiej miłość Chry­stu­sa w mocy i świe­tle Ducha Świę­te­go nas wspo­ma­ga. Hasło na 51. Świa­to­wy Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu brzmi: „«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Prze­ka­zuj­my nadzie­ję i ufność w naszych cza­sach”. W naszych zma­ga­niach nie jeste­śmy sami. Bar­dzo potrzeb­na w misji dzien­ni­kar­skiej i pra­cy hospi­cyj­nej jest świa­do­mość, że Bóg jest z nami. (…)
Sza­leń­stwem jest tak­że dzi­siaj pój­ście za Jezu­sem i opo­wie­dze­nie się po stro­nie war­to­ści z Nim zwią­za­nych. Czę­sto ludzi idą­cych za Chry­stu­sem okre­śla się jako fan­ta­stów, marzy­cie­li o nie­bie. Tę lita­nię oskar­żeń moż­na roz­cią­gać. Za praw­dę i dobro mogą Cie­bie odsu­nąć. Nie­za­leż­nie od opi­nii, trze­ba czy­nić dobro, zma­gać się o praw­dę, świad­czyć Chry­stu­so­wi naszą miłość i prze­ka­zy­wać nadzie­ję.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji ludzi mediów, Jasna Góra, 21 I 2017 r.