Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BĘDĘ SIĘ STARAŁ NADAL SŁUŻYĆ

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

W cią­gu ostat­nich dni towa­rzy­szą mi sło­wa psal­mi­sty: „Czym się Panu odpła­cę za wszyst­ko, co mi wyświad­czył?”. Przy­ją­łem z wdzięcz­no­ścią pro­po­zy­cję dzi­siej­sze­go spo­tka­nia litur­gicz­ne­go. Oby­śmy wspól­nie podzię­ko­wa­li Bogu za 11 lat wspól­nej dro­gi, nasze­go piel­grzy­mo­wa­nia i budo­wa­nia Kró­le­stwa Boże­go w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. (…) Nade wszyst­ko cie­szę się z tak licz­nej obec­no­ści kapła­nów. To coś mówi o Archi­die­ce­zji, o sta­nie ducho­wym nasze­go Kościo­ła kra­kow­skie­go. Zda­ję sobie spra­wę, że Kościo­ło­wi kra­kow­skie­mu zawsze prze­wo­dzi­ło wie­lu wiel­kich i świę­tych bisku­pów. Jan Paweł II prze­wi­dy­wał moją służ­bę w Kra­ko­wie, o czym powie­dział mi kard. Fran­ci­szek Machar­ski. Dla­te­go przy­ją­łem z poko­rą nomi­na­cję, zda­jąc sobie spra­wę z moich ogra­ni­czeń, ale jed­no­cze­śnie ufa­jąc i licząc na pomoc z wyso­ka tego, u któ­re­go boku słu­ży­łem w Kra­ko­wie i Waty­ka­nie 39 lat. (…) Wszyst­kich i całą Archi­die­ce­zję, tak jak zawsze, ale dziś w spo­sób szcze­gól­ny, ogar­niam wdzięcz­ną modli­twą i pamię­cią. Będę się sta­rał nadal słu­żyć. Słu­żyć naszej Archi­die­ce­zji wedle sił i moż­li­wo­ści prze­wi­dzia­nych pra­wem kościel­nym.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas Mszy św. dzięk­czyn­nej za ponad 11-let­nią posłu­gę arcy­bi­sku­pa Kra­ko­wa, Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, 21 I 2017 r.