Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIERNOŚĆ POWOŁANIU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Postać Jere­mia­sza – uwa­ża­ne­go przez pier­wot­ny Kościół za typ Chry­stu­sa, pokor­ne­go baran­ka pro­wa­dzo­ne­go na rzeź – jest sym­bo­lem wier­no­ści powo­ła­niu. Wybra­ne epi­zo­dy z jego życia uka­zu­ją jego zma­ga­nia w wal­ce o wier­ność misji, do któ­rej wybrał go Bóg. Na zie­mi doświad­czył mnó­stwa cier­pień i nic nie wska­zu­je na to, by umarł szczę­śli­wy, mimo iż do koń­ca był wier­ny Bogu. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą była nie­złom­ność w gło­sze­niu Sło­wa Boże­go, któ­re­mu poświę­cił się w spo­sób cał­ko­wi­ty. Po wtó­re, ist­nie­je nie tyl­ko zwią­zek mię­dzy tre­ścią Księ­gi Jere­mia­sza, ale rów­nież mię­dzy oso­bą Jere­mia­sza a oso­bą Chry­stu­sa. Pro­rok ten – podob­nie jak Chry­stus – pro­wa­dził świę­te życie. Był wier­ny Bogu mimo wszel­kich prze­ciw­no­ści. Podob­nie jak Chry­stus zniósł wie­le zelży­wo­ści ze stro­ny swo­ich ziom­ków. Bolał nad zbu­rze­niem Jero­zo­li­my, a nawet wypo­wie­dział skar­gę, któ­rą nie­kie­dy sto­su­je się do Chry­stu­sa: „Wszy­scy, co dro­gą zdą­ża­cie, przyj­rzyj­cie się, patrz­cie, czy jest boleść podob­na do tej, co mnie przy­tła­cza” (Lm 1,12).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji XX Dnia juda­izmu w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce, Poznań, kościół pw. św. Woj­cie­cha, 17 I 2017 r.