Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus nazwał sie­bie świa­tło­ścią świa­ta (J 8,12), ale do swo­ich uczniów powie­dział: „wy jeste­ście świa­tłem świa­ta… Tak niech świe­ci wasze świa­tło przed ludź­mi, aby widzie­li wasze dobre uczyn­ki i chwa­li­li Ojca, któ­ry jest w nie­bie” (Mt 5,14–16). Świa­tłem jest Oso­ba Chry­stu­sa, Jego Wcie­le­nie i Odku­pie­nie przez Krzyż, Jego czy­ny i nauka, Jego zmar­twych­wsta­nie. Czę­sto kro­czy­my w ciem­no­ści, ule­ga­jąc wła­snej sła­bo­ści, uza­leż­nia­jąc się od grze­chu, uspra­wie­dli­wia­jąc wła­sne grze­chy czy­na­mi dru­gie­go czło­wie­ka. Ciem­no­ścią jest znie­chę­ce­nie, zwąt­pie­nie, samot­ność. Wia­ra w obec­ność Pana Jezu­sa, Jego sło­wo peł­ne mocy i miło­sier­dzia, oświe­ca nasze dro­gi życia, nie­sie pocie­chę i nadzie­ję. Tak jest w życiu każ­de­go czło­wie­ka, w życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym. Nie­raz wyda­je się mał­żon­kom, że już ich nic nie łączy i naj­lep­szym roz­wią­za­niem będzie rozej­ście się. Modli­twa, prze­ba­cze­nie, spo­koj­na roz­mo­wa, uci­na­ją roz­go­ry­cze­nie, wra­ca pokój i powo­li leczą się zada­ne rany. Pojed­na­nie jest świa­tłem rodzi­ny, pocie­chą dla dzie­ci, źró­dłem nadziei dla innych skłó­co­nych rodzin. A znak soli? „Wy jeste­ście solą dla zie­mi” (Mt 5,13). Sól chro­ni pokar­my przed zepsu­ciem. Łaska Boża chro­ni nas od grze­chu, ale i my chro­ni­my – szcze­gól­nie w rodzi­nie – sie­bie wza­jem­nie od obo­jęt­no­ści reli­gij­nej, smut­ku i prze­wrot­no­ści. W rodzi­nie być solą ozna­cza nada­wać ducho­wy „smak” całej wspól­no­cie, jest to smak ewan­ge­licz­ny, smak poko­ju i bli­sko­ści, smak ofiar­nej miło­ści. Św. Paweł pisze: „Posta­no­wi­łem bowiem, będąc wśród was, nie znać nicze­go wię­cej, jak tyl­ko Jezu­sa Chry­stu­sa, i to ukrzy­żo­wa­ne­go” (1 Kor 2,2). „Znać Chry­stu­sa” – te sło­wa obrał jako dro­go­wskaz bisku­pie­go życia nowy Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, ks. abp Marek Jędra­szew­ski. „Dia­log jest spo­so­bem uprzy­wi­le­jo­wa­nym i nie­zbęd­nym, by żyć, roz­wi­jać i wyra­żać miłość w mał­żeń­stwie oraz w życiu rodzin­nym. Wyma­ga on jed­nak dłu­giej i mozol­nej prak­ty­ki” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 136).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Roz­wa­żę na modli­twie i poroz­ma­wiam w rodzi­nie, jak na co dzień zasto­so­wać obraz świa­tła i soli w rodzi­nie.