Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16

WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Wy jeste­ście solą zie­mi. Lecz jeśli sól utra­ci swój smak, czym­że ją poso­lić? Na nic się już nie przy­da, chy­ba na wyrzu­ce­nie i pode­pta­nie przez ludzi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta. Nie może się ukryć mia­sto poło­żo­ne na górze. Nie zapa­la się też świa­tła i nie sta­wia pod kor­cem, ale na świecz­ni­ku, aby świe­ci­ło wszyst­kim któ­rzy są w domu. Tak niech świe­ci wasze świa­tło przed ludź­mi, aby widzie­li wasze dobre uczyn­ki i chwa­li­li Ojca wasze­go, któ­ry jest w nie­bie.
ROZWAŻANIE
Jezus nie tyle zachę­ca, co wręcz wyma­ga od swo­ich uczniów, by byli świa­tłem świa­ta i solą zie­mi, to zna­czy mają być tymi, któ­rzy pro­wa­dzą do prze­mia­ny świa­ta. O tym zada­niu Zba­wi­ciel mówi bez­po­śred­nio po przed­sta­wie­niu naucza­nia na temat bło­go­sła­wieństw. Bo wła­śnie bło­go­sła­wień­stwa są pro­gra­mem życia Jego uczniów. Pro­gra­mem wyma­ga­ją­cym, któ­ry wyso­ko sta­wia poprzecz­kę życia moral­ne­go. I zaraz po tak syn­te­tycz­nie zary­so­wa­nym pro­gra­mie pada­ją sło­wa o byciu świa­tłem i solą. Bło­go­sła­wień­stwa wpro­wa­dzo­ne w codzien­ną prak­ty­kę spra­wia­ją, że czło­wiek prze­mie­nia świat. Ukształ­to­wa­ne przez bło­go­sła­wień­stwa ser­ce ludz­kie jest potęż­ną siłą, któ­rej nie mogą oprzeć się nawet nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki codzien­ne­go życia. Oby tyl­ko Pan dał nam sto­sow­ną na to zada­nie wia­rę.

(rs)