Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ABYM UCZYŁ POZNAWAĆ CHRYSTUSA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

„Więc scho­dzi­my ku tobie, zie­mio, by posze­rzyć cię we wszyst­kich ludziach. (…) – Zie­mio, któ­ra nie prze­sta­jesz być cząst­ką nasze­go cza­su”. Te sło­wa Karo­la Woj­ty­ły powta­rza w swych myślach i w swym ser­cu nowy biskup kra­kow­ski. Scho­dzi on ku tej kra­kow­skiej zie­mi z Wiel­ko­pol­ski, z Pozna­nia, po dro­dze zatrzy­mu­jąc się na kil­ka lat w Łodzi. Scho­dzi, kro­cząc dro­ga­mi wia­ry Abra­ha­ma. Idzie, świa­do­my wiel­ko­ści swo­ich poprzed­ni­ków: kar­dy­na­ła Ste­fa­na Sapie­hy, kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły, kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Machar­skie­go, kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza. Wie on, że każ­de z tych imion głę­bo­ko  wpi­sa­ło się w naj­now­szą histo­rię kra­kow­skie­go Kościo­ła. Że każ­da z tych posta­ci prze­ma­wia do nas przej­mu­ją­cym sło­wem paster­skie­go czu­wa­nia. Ale, z dru­giej stro­ny, bie­rze on oso­bi­ście do sie­bie zarów­no sło­wa Chry­stu­sa z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii: „Cze­mu tak bojaź­li­wi jeste­ście? Jak­że wam brak wia­ry?” (Mk 4,40), jak i Pio­tra naszych cza­sów, papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry (…) zle­cił mu, aby „zgod­nie ze swym bisku­pim zawo­ła­niem Sci­re Chri­stum uczył pozna­wać Chry­stu­sa, będą­ce­go Źró­dłem miło­ści i naj­więk­szym Daw­cą łaski”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas ingre­su do Kate­dry na Wawe­lu w Kra­ko­wie, 28 I 2017 r.