Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RZĄD DUSZ TO SZTUKA NAD SZTUKAMI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Za pośred­nic­twem suk­ce­sji apo­stol­skiej – w urzę­dzie bisku­pa – docie­ra do nas sam Chry­stus. To On mówi do nas przez sło­wo Apo­sto­łów i ich następ­ców. Przez ich ręce dzia­ła w sakra­men­tach. Prze­wo­dzi Ludo­wi Boże­mu w jego piel­grzym­ce do wiecz­nej szczę­śli­wo­ści. W ich apo­stol­skim spoj­rze­niu jest obec­ne spoj­rze­nie Chry­stu­sa, któ­re nas obej­mu­je i spra­wia, że czu­je­my się kocha­ni przez Boga. Prze­cież grec­kie sło­wo epi­sko­pos wska­zu­je naj­pierw na kogoś, kto potra­fi spo­glą­dać z góry, ale tak­że na tego, kto patrzy ser­cem; kto patrzy w podob­ny spo­sób jak czy­nił to sam Jezus: „Pasterz i Stróż (poimen kai epi­sko­pos) dusz waszych” (por. 1 P 2,25). Rząd dusz to sztu­ka nad sztu­ka­mi, dla­te­go życzę Tobie, czci­god­ny arcy­bi­sku­pie Mar­ku, byś był – jak tego pra­gnie św. Grze­gorz Wiel­ki – czy­sty w myśli, wybit­ny w dzia­ła­niu, roz­waż­ny w mil­cze­niu, poży­tecz­ny w sło­wie, bar­dzo bli­ski każ­de­mu współ­czu­ciem, ponad wszyst­ko odda­ny roz­my­śla­niu. Byś przez poko­rę był towa­rzy­szem dobrze czy­nią­cych, a przez gor­li­we dąże­nie do spra­wie­dli­wo­ści powstał prze­ciw występ­kom grze­szą­cych.

Frag­ment gra­tu­la­cji dla ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go w dniu jego ingre­su do Kate­dry Wawel­skiej, 28 I 2017 r.