Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania… Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę” (Syr 15,15–16). Człowiek jest wolny, może wybierać dobro lub zło. Dobrze wykorzystujemy dar wolności, gdy wybieramy i czynimy dobro – wypełniamy wtedy wolę Bożą. Dziś często powtarzane są zdania: „jestem wolny, sumienie mi niczego nie wyrzuca”. Bóg nas obdarzył sumieniem, wrodzonym głosem, który mówi nam, co jest dobre a co złe. Sumienie jednak nie tworzy zasad moralnych, ale je odczytuje. Sumienie trzeba nieustannie wychowywać, kształtować według norm objawionych, głoszonych przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Obecnie – szczególnie w odniesieniu do małżeństwa i rodziny, do życia i miłości panuje subiektywizm i relatywizm. Każdy ma „swoją prawdę”. Podkreślane są okoliczności czynu, postaw, usprawiedliwia się czyn postępowaniem innych. Pan Jezus w Kazaniu na Górze przypomina Dekalog i ukazuje wyższość Nowego Prawa: „Powiedziano nie cudzołóż. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27–28). „Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” (Mt 5,32). Często trzeba przypominać sobie i innym, szczególnie w rodzinie, związek między przebaczeniem a Ewangelią: „Jeżeli więc przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5,23–24). Do tych słów przypominanych nam nieustannie, odnosimy zdanie: „Słowa Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego” (por. J 6, 63. 68). „Potrzeba nam, dobrego czasu, który polega na cierpliwym i uważnym słuchaniu, aż druga osoba wyrazi wszystko, co potrzebowała wyrazić” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 137).
Propozycja postanowienia
Przeczytamy w małżeństwie przypomniane słowa Pana Jezusa. Pomodlimy się wspólnie, by Pan Jezus dał nam siły do ich przestrzegania.