Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

ŚWIETY WYCHOWAWCA

KS. BP ROMAN PINDEL BISKUP BIELSKO-ŻYWIECKI

Co robić w cza­sach prze­ło­mu kul­tu­ro­we­go, gdy mimo wysił­ków rodzi­ców, dzie­ci odcho­dzą od prze­ka­za­nych war­to­ści? (…) Bóg zawsze przy­cho­dzi do tych, któ­rzy się zagu­bi­li i, zgod­nie z tym, co zapo­wia­da sta­ro­te­sta­men­to­wy autor: ide­al­nym Paste­rzem, posła­nym od Boga, potom­kiem Dawi­da jest Jezus Chry­stus. To są sło­wa naj­bar­dziej pocie­sza­ją­ce dla kogoś, kto żyje w roz­ter­ce: nie mogę sobie pora­dzić z dziec­kiem, nie wiem, co dalej będzie, wyczer­pa­łem już wszel­kie moż­li­we środ­ki, a dziec­ko scho­dzi na złe dro­gi. Bóg nie tyl­ko posy­ła swo­je­go Syna dla zba­wie­nia świa­ta, ale nie­ustan­nie trosz­czy się, posy­ła­jąc cha­ry­zma­tycz­nych, uzdol­nio­nych, nie­zwy­kle sku­tecz­nych paste­rzy, któ­rzy docie­ra­ją do zagu­bio­nych, nie­kie­dy znie­wo­lo­nych mło­dych ludzi. Bóg posy­ła takich jak Jan Bosko. Przy­cho­dzi on – św. Jan – w czas wiel­kich prze­ło­mów spo­łecz­nych, z nowym spo­so­bem wycho­wa­nia mło­de­go czło­wie­ka, z nowy­mi insty­tu­cja­mi, ale tak­że z taką myślą, któ­rą podej­mu­ją choć­by sale­zja­nie, kon­ty­nu­ują­cy to dzie­ło. Dzię­kuj­my za innych posła­nych przez Boga dobrych paste­rzy, któ­rzy w nowy spo­sób gło­si­li wia­rę dają­cą zba­wie­nie w kon­kret­nym cza­sie. Módl­my się za pośred­nic­twem św. Jana Bosko w inten­cji wycho­waw­ców i odpo­wie­dzial­nych za kształ­to­wa­nie mło­dych ludzi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Sumy odpu­sto­wej w sale­zjań­skim sank­tu­arium w Oświę­ci­miu z oka­zji uro­czy­sto­ści ku czci św. Jana Bosko, patro­na mło­dzie­ży i wycho­waw­ców, 29 I 2017 r.