Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZNAK SPRZECIWU DLA ŚWIATA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pod krzy­żem Mary­ja dała wyjąt­ko­we i głę­bo­kie świa­dec­two – świa­dec­two mil­cze­nia. Wobec zła, nie­na­wi­ści, zło­rze­czeń, świa­do­mo­ści, że oto wro­go­wie dopię­li swe­go. Ona stoi pod krzy­żem. I mil­cząc, wyra­ża sprze­ciw wobec tego zła, nie­na­wi­ści, tego trium­fa­li­zmu budzą­ce­go prze­ra­że­nie. W tej wła­śnie chwi­li Mary­ja była świa­tło­ścią, a Kościół wziął Ją do sie­bie jako swo­ją Mat­kę, zgod­nie z testa­men­tem Chry­stu­sa z krzy­ża. Tak wła­śnie rodził się Kościół jako znak sprze­ci­wu dla świa­ta nie­na­wi­ści, prze­mo­cy i zła oraz Kościół, któ­ry jest świa­tło­ścią dla takie­go świa­ta. (…) Oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go weszły w los Chry­stu­sa poprzez ślu­by czy­sto­ści, ubó­stwa i posłu­szeń­stwa. W tajem­ni­cę ludz­kich sumień i serc, któ­re muszą uwie­rzyć, że w jakiejś mie­rze jeste­ście uoso­bie­niem Chry­stu­sa na tym świe­cie, sta­ra­jąc się żyć ślu­ba­mi, któ­re są fun­da­men­tem wasze­go spo­so­bu myśle­nia, postę­po­wa­nia i całe­go życia. Z tego wyni­ka tak­że koniecz­ność bycia zna­kiem sprze­ci­wu dla świa­ta, któ­ry nie potra­fi usza­no­wać god­no­ści ludz­kie­go cia­ła, któ­ry uwa­ża, że mia­rą suk­ce­su jest pie­niądz i któ­ry twier­dzi, że przede wszyst­kim liczy się moja wol­ność, bez wzglę­du na to, co sta­nie się z dru­gim czło­wie­kiem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji Dnia Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, kościół Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła w Kra­ko­wie, 2 II 2017 r.