Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Bóg nie stworzył cierpienia

KS. BP STEFAN REGMUNT

Sto­su­nek do cho­ro­by i osób cier­pią­cych jest papier­kiem lak­mu­so­wym nasze­go chrze­ści­jań­stwa. To, jak trosz­czysz się o cho­re­go poka­zu­je, jaka jest two­ja wia­ra. Nie trze­ba napi­su, że jestem wie­rzą­cy – bo to widać poprzez nasze czy­ny, naszą mowę i nasze myśle­nie. Bóg nie stwo­rzył cier­pie­nia. Jest ono wyni­kiem ludz­kiej wol­no­ści. W swo­im Miło­sier­dziu poprzez Jezu­sa Chry­stu­sa Pan nada­je sens naszym trud­nym doświad­cze­niom. Dla wie­lu osób cho­ro­ba sta­ła się punk­tem zwrot­nym na dro­dze ich wia­ry. Znam wie­lu takich, któ­rzy wyzna­li mi, że dopie­ro w doświad­cze­niu cier­pie­nia zaczę­li wie­rzyć, zaczę­li napraw­dę się modlić, czy w koń­cu zoba­czy­li świat w innych bar­wach, dostrze­ga­jąc co w życiu jest naj­waż­niej­sze. (…) Jeśli w szpi­ta­lu czy innej jed­no­st­ce medycz­nej nie ma kape­la­na, to nie speł­nia ona swo­jej funk­cji. Bar­dzo czę­sto same far­ma­ceu­ty­ki oraz służ­ba medycz­na nie są w sta­nie pomóc cho­re­mu. Potrze­bu­je on bowiem Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry jest w sta­nie dotknąć swo­ją mocą całe­go czło­wie­ka – lecząc zarów­no jego duszę, jak jego cia­ło. Tam gdzie koń­czy się medy­cy­na, potrzeb­na jest wia­ra. (…) Cho­rzy potrze­bu­ją nie tyl­ko dia­gno­zy, ale rów­nież wła­ści­we­go, peł­ne­go sza­cun­ku i życz­li­wo­ści trak­to­wa­nia. Doświad­cze­nia cho­rych mogą być wiel­kim darem dla Ojczy­zny, Kościo­ła, dla waszych rodzin, czy jakie­goś czło­wie­ka, któ­ry gdzieś się w życiu zagu­bił. Módl­cie się zatem za nich. Pro­ście za swo­ich naj­bliż­szych.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Mazo­wiec­kim Szpi­ta­lu Bród­now­skim w War­sza­wie, 6 II 2017 r.