Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OBECNOŚĆ ZAKONNIKÓWZAKONNIC

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Histo­rycz­ne zasłu­gi życia kon­se­kro­wa­ne­go są nie do prze­ce­nie­nia. Wystar­czy wspo­mnieć klasz­to­ry bene­dyk­ty­nów, jak i przy­by­łych do Pol­ski w XII wie­ku cyster­sów, któ­re sta­ły się ośrod­ka­mi ewan­ge­li­za­cji i kate­chi­za­cji, ale tak­że roz­wo­ju kul­tu­ry, rol­nic­twa i gospo­dar­ki. Wie­ki XIIIXIV w Pol­sce to czas dyna­micz­ne­go roz­wo­ju augu­stia­nów, fran­cisz­ka­nów oraz domi­ni­ka­nów, na cze­le z tak wybit­ny­mi posta­cia­mi jak św. Jacek i bł. Cze­sław. W tym okre­sie powsta­ją też klasz­to­ry kla­ry­sek, z taki­mi oso­bo­wo­ścia­mi jak świę­te księż­ne: Kin­ga i Jolan­ta. Pod koniec XIV wie­ku zosta­ją spro­wa­dze­ni do Pol­ski pau­li­ni, któ­rych klasz­tor na Jasnej Górze stał się ducho­wą sto­li­cą Pol­ski i punk­tem odnie­sie­nia w naj­trud­niej­szych chwi­lach pol­skiej histo­rii. W wie­kach XVIXVIII nowo­cze­sne szkol­nic­two two­rzą jezu­ici, a tak­że pija­rzy, ze Sta­ni­sła­wem Konar­skim na cze­le. (…) I tak, cho­ciaż zakon­ne „wczo­raj” prze­mi­nę­ło, to jed­nak samo życie zakon­ne nie zatrzy­ma­ło się w miej­scu. Tak­że dzi­siaj potrze­ba nam odważ­nej i peł­nej wia­ry obec­no­ści, modli­twy i pra­cy zakon­ni­ków i zakon­nic, dla przy­bli­że­nia ludziom Chry­stu­sa, któ­ry uczy jak żyć, po co żyć i dla kogo żyć.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji Dnia Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, Kate­dra Poznań­ska, 2 II 2017 r.