Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (12)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bądź­cie świę­ty­mi, bo Ja jestem świę­ty, Pan, Bóg wasz” – powie­dział Bóg do Moj­że­sza (Kpł 19,1–2). „Bądź­cie więc wy dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec wasz nie­bie­ski” (Mt 5,48) – wzy­wa nas Pan Jezus, Wcie­lo­ny Syn Boży. Bóg jest Świę­to­ścią i jest źró­dłem świę­to­ści. Jest Praw­dą, Dobrem, Miło­ścią, jed­no­ścią Osób Boskich, Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. Przez śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stus odku­pił świat, obda­rzył nas życiem Bożym. W Chrzcie świę­tym napeł­nia­ni jeste­śmy świę­to­ścią Boga, sta­je­my się dzieć­mi Ojca nie­bie­skie­go, brać­mi, sio­stra­mi Chry­stu­sa, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go. Świę­tość jest darem Bożym, a jed­no­cze­śnie zada­niem, powo­ła­niem, dro­gą do nie­ba. Świę­tość zdo­by­wa­my współ­pra­cu­jąc z Bogiem i Jego łaską. Nie­któ­rzy chrze­ści­ja­nie są ogło­sze­ni przez Kościół świę­ty­mi lub bło­go­sła­wio­ny­mi. Są oni naszy­mi orę­dow­ni­ka­mi i przy­kła­dem życia. Wśród nich są – choć nie­licz­ni – mał­żon­ko­wie i rodzi­ce. Na ołta­rze zosta­li wynie­sie­ni rodzi­ce świę­tej Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, czy też bło­go­sła­wie­ni Luigi i Maria Bel­tra­me Quat­troc­chi. Wie­lu uwa­ża, że powo­ła­nie do świę­to­ści odno­si się tyl­ko do kapła­nów, osób zakon­nych, ludzi samot­nych, nato­miast w życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym świę­tość jest nie­re­al­na. Bóg wzy­wa do świę­to­ści, do zba­wie­nia ludzi w każ­dym powo­ła­niu. „Czyż nie wie­cie, że jeste­ście świą­ty­nią Boga i że Duch Boży miesz­ka w was? (…) Świą­ty­nia Boga jest świę­ta, a wy nią jeste­ście” (1 Kor 3,16–17). Św. Jan Paweł II w Sta­rym Sączu (16 czerw­ca 1999 r.) powie­dział: „Mał­żeń­stwo jest dro­gą świę­to­ści nawet wte­dy, gdy sta­je się dro­gą krzy­żo­wą”. „Dobrze prze­ży­wa­na komu­nia rodzin­na jest praw­dzi­wą dro­gą do świę­to­ści w życiu codzien­nym i dro­gą roz­wo­ju mistycz­ne­go, środ­kiem wewnętrz­ne­go zjed­no­cze­nia z Bogiem” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 316).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Zasta­no­wię się nad zda­niem: „Poma­ga­jąc bli­skim w rodzi­nie w dąże­niu do świę­to­ści, sam wzra­stam w bli­sko­ści z Bogiem”.