Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (12)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” – powiedział Bóg do Mojżesza (Kpł 19,1–2). „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48) – wzywa nas Pan Jezus, Wcielony Syn Boży. Bóg jest Świętością i jest źródłem świętości. Jest Prawdą, Dobrem, Miłością, jednością Osób Boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus odkupił świat, obdarzył nas życiem Bożym. W Chrzcie świętym napełniani jesteśmy świętością Boga, stajemy się dziećmi Ojca niebieskiego, braćmi, siostrami Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Świętość jest darem Bożym, a jednocześnie zadaniem, powołaniem, drogą do nieba. Świętość zdobywamy współpracując z Bogiem i Jego łaską. Niektórzy chrześcijanie są ogłoszeni przez Kościół świętymi lub błogosławionymi. Są oni naszymi orędownikami i przykładem życia. Wśród nich są – choć nieliczni – małżonkowie i rodzice. Na ołtarze zostali wyniesieni rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, czy też błogosławieni Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi. Wielu uważa, że powołanie do świętości odnosi się tylko do kapłanów, osób zakonnych, ludzi samotnych, natomiast w życiu małżeńskim i rodzinnym świętość jest nierealna. Bóg wzywa do świętości, do zbawienia ludzi w każdym powołaniu. „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (…) Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16–17). Św. Jan Paweł II w Starym Sączu (16 czerwca 1999 r.) powiedział: „Małżeństwo jest drogą świętości nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową”. „Dobrze przeżywana komunia rodzinna jest prawdziwą drogą do świętości w życiu codziennym i drogą rozwoju mistycznego, środkiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 316).
Propozycja postanowienia
Zastanowię się nad zdaniem: „Pomagając bliskim w rodzinie w dążeniu do świętości, sam wzrastam w bliskości z Bogiem”.