Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NA PRZEKÓR ŚWIATU

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

„Pra­gnę nie znać nicze­go wię­cej jak tyl­ko Jezu­sa Chry­stu­sa i to ukrzy­żo­wa­ne­go” (1 Kor 2,2). Św. Paweł w odczy­ta­nym frag­men­cie Listu do Koryn­tian pod­kre­śla, że nie zale­ży mu na pięk­nym sło­wie, ale na gło­sze­niu isto­ty chrze­ści­jań­skiej wia­ry, czy­li Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go. Wie­dział on tak­że, że nie jest to łatwa praw­da do przy­ję­cia przez świat, że Chry­stus ukrzy­żo­wa­ny „jest zgor­sze­niem dla Żydów, a głup­stwem dla pogan”. Żydzi nie mogli pogo­dzić się z tym, że nie­wi­dzial­ny, dale­ki i trans­cen­dent­ny Bóg mógł stać się tak bli­ski, że moż­na Go było doty­kać, słu­chać i za Nim dosłow­nie podą­żać dro­ga­mi i ścież­ka­mi pale­styń­skiej zie­mi. A tym bar­dziej zgor­sze­niem dla nich było, że ten Bóg umarł na krzy­żu, na drze­wie hań­by, jak naj­bar­dziej nędz­ny nie­wol­nik ówcze­sne­go impe­rium rzym­skie­go. Św. Paweł wie­dział, że praw­da o Chry­stu­sie nie jest łatwa, jed­nak wie­dział też, że dla wszyst­kich, któ­rzy w Nie­go uwie­rzy­li, jest On praw­dzi­wie mocą i mądro­ścią Bożą. I Paweł tę moc i mądrość Bożą gło­sił na prze­kór ówcze­sne­mu świa­tu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium
św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, 5 II 2017 r.