Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NA PRZEKÓR ŚWIATU

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

„Pragnę nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). Św. Paweł w odczytanym fragmencie Listu do Koryntian podkreśla, że nie zależy mu na pięknym słowie, ale na głoszeniu istoty chrześcijańskiej wiary, czyli Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wiedział on także, że nie jest to łatwa prawda do przyjęcia przez świat, że Chrystus ukrzyżowany „jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan”. Żydzi nie mogli pogodzić się z tym, że niewidzialny, daleki i transcendentny Bóg mógł stać się tak bliski, że można Go było dotykać, słuchać i za Nim dosłownie podążać drogami i ścieżkami palestyńskiej ziemi. A tym bardziej zgorszeniem dla nich było, że ten Bóg umarł na krzyżu, na drzewie hańby, jak najbardziej nędzny niewolnik ówczesnego imperium rzymskiego. Św. Paweł wiedział, że prawda o Chrystusie nie jest łatwa, jednak wiedział też, że dla wszystkich, którzy w Niego uwierzyli, jest On prawdziwie mocą i mądrością Bożą. I Paweł tę moc i mądrość Bożą głosił na przekór ówczesnemu światu.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie, 5 II 2017 r.