Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Choroba uczy zaufania Jezusowi

KS. BP DAMIAN MUSKUS OFM KRAKOWSKI BISKUP POMOCNICZY

Oso­by cho­re i nie­peł­no­spraw­ne ewan­ge­li­zu­ją swo­im cier­pie­niem, bo poka­zu­ją, że krzy­żo­wej dro­gi nie da się przejść na skró­ty, któ­re pró­bu­je pod­po­wia­dać nasta­wio­ny na kult wital­no­ści i efek­tyw­no­ści świat. To dzię­ki wam jest on bar­dziej ludz­ki, bo każ­dą minu­tą swo­ich dni świad­czy­cie, że życie, zwłasz­cza to, któ­re jest obar­czo­ne krzy­żem cier­pie­nia, ma nie­pod­wa­żal­ną war­tość i sens. Jeste­ście zna­kiem, któ­ry mówi świa­tu, że zawie­rze­nie Bogu w naj­trud­niej­szych chwi­lach jest jedy­nym ratun­kiem i źró­dłem siły, pozwa­la­ją­cym prze­trwać naj­cięż­sze kry­zy­sy. Doświad­cze­nie cho­ro­by uczy zaufa­nia Jezu­so­wi. Cud już się doko­nał, bo choć zma­ga­cie się z cier­pie­nia­mi i dotkli­wą bez­rad­no­ścią wobec fizycz­nych nie­do­ma­gań, wie­lu odkry­wa w waszym życiu obec­ność Boga i Jego uzdra­wia­ją­ce dzia­ła­nie. Nie­ła­two zro­zu­mieć, dla­cze­go przy­cho­dzi ból i cho­ro­ba, nie­do­łęż­ność i cie­le­sne ogo­ło­ce­nie. Cier­pie­nie zawsze zada­je pyta­nie o sens życia i jest szcze­gól­nie poru­sza­ją­cym woła­niem o god­ność czło­wie­ka. Jedy­ną dro­gą dla czło­wie­ka, któ­ry jest nim dotknię­ty, jest przy­jąć je i zaak­cep­to­wać jako część życia. Dzię­ki temu krzyż cho­ro­by czy nie­peł­no­spraw­no­ści sta­je się źró­dłem życia i świa­tłem dla was, dla towa­rzy­szą­cych wam bli­skich, dla wszyst­kich, któ­rych spo­ty­ka­cie na swo­jej dro­dze. Powie­rzam was Mat­ce Bożej Kal­wa­ryj­skiej, by miej­sca cier­pie­nia były zara­zem śro­do­wi­ska­mi afir­ma­cji życia i nadziei, któ­ra nie gaśnie mimo naj­trud­niej­szych doświad­czeń.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dla cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych w Świa­to­wy Dzień Cho­re­go, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 11 II 2017 r