Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZŁOWIEK NIE MOŻE STAWIAĆ SIEBIE NA MIEJSCU BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Grzech ludz­kie­go począt­ku – ów pier­wot­ny grzech – rodzi się z inspi­ra­cji sza­ta­na, któ­ry został nazwa­ny „ojcem kłam­stwa” (J 8,44). (…) Samo w sobie zje­dze­nie lub nie­zje­dze­nie owo­cu z jakie­goś drze­wa wyda­je się spra­wą bła­hą. Jed­nak­że drze­wo „pozna­nia dobra i zła” ozna­cza spra­wę istot­ną dla ludz­kie­go życia. Kusi­ciel wie o tym dosko­na­le, że to drze­wo ozna­cza nie­prze­kra­czal­ną gra­ni­cę nie tyl­ko dla czło­wie­ka, ale w ogó­le dla stwo­rze­nia, choć­by ono było naj­do­sko­nal­sze. To Bóg bowiem jedy­nie jest źró­dłem wszel­kie­go bytu i On jeden – jako abso­lut­na Praw­da i abso­lut­ne Dobro – sta­no­wi o tym, co jest dobrem, a co złem. On jeden jest odwiecz­nym Pra­wo­daw­cą, źró­dłem wszel­kie­go pra­wa w świe­cie stwo­rzo­nym, a w szcze­gól­no­ści pra­wa o natu­rze ludz­kiej. Czło­wiek zaś – jako stwo­rze­nie rozum­ne – winien pozna­wać to pra­wo i nim się kie­ro­wać we wła­snym postę­po­wa­niu. Nie może sam usta­na­wiać sobie wła­snych praw moral­nych, sam sta­no­wić o tym, co jest dobre a co złe, nie­za­leż­nie od Stwór­cy i co wię­cej – wbrew Stwór­cy. Czło­wiek ani żad­ne stwo­rze­nie nie może sta­wiać sie­bie na miej­scu Boga, uwa­ża­jąc się za pana porząd­ku moral­ne­go (…).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją,
War­sza­wa 6 II 2017 r.