Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Sta­raj­cie się naprzód o kró­le­stwo Boga” – mówi Pan Jezus (Mt 6,33). To zda­nie stresz­cza wszyst­ko, cze­go naucza Pismo Świę­te. Sło­wo „naprzód”, a więc „przede wszyst­kim”, „ponad wszyst­ko”, przy­po­mi­na nam, żeby­śmy sta­wia­li Boga i Jego wolę zawsze na pierw­szym miej­scu. W mał­żeń­stwie, w rodzi­nie Boże pra­wo, Boża chwa­ła, nasze zba­wie­nie win­no być sta­wia­ne przed wszyst­kim, co jest docze­sne, prze­mi­ja­ją­ce, co nie słu­ży nasze­mu uświę­ce­niu. A co czy­nić, gdy jeden z mał­żon­ków zarzu­ca dru­gie­mu, że prze­sa­dza wciąż odno­sząc wszyst­ko do Boga? Czy wte­dy ustą­pić, czy trwać przy tym nasta­wie­niu, któ­re nie tyl­ko wiel­kie spra­wy, ale i codzien­ne mie­rzy Bożą mia­rą? Czy­ta­my w Ewan­ge­lii sło­wa Pana Jezu­sa: „Nie troszcz­cie się zbyt­nio o swo­je życie, o to, co macie jeść i pić… A o odzie­nie cze­mu się zbyt­nio trosz­czy­cie… Nie troszcz­cie się więc zbyt­nio o jutro” (Mt 6,25–34). Pan Jezus nie zachę­ca do bier­no­ści, ale ostrze­ga  przed zbyt­nim kon­cen­tro­wa­niem się na spra­wach docze­snych. Nie tyl­ko czy­ny grzesz­ne zasła­nia­ją nam Boga i wiecz­ność, ale tak­że zbyt­nie sku­pia­nie się na tym, co jest dobre, poży­tecz­ne, ale nie­ko­niecz­ne. Przy­kład rodzi­ców jest bar­dzo waż­ny w kształ­to­wa­niu u dzie­ci wła­ści­wej hie­rar­chii war­to­ści. Pan Jezus ostrze­ga: „Nikt nie może dwom panom słu­żyć… Nie może­cie słu­żyć Bogu i Mamo­nie” (Mt 6,24). Św. Paweł przy­po­mi­na: „Mnie zaś naj­mniej zale­ży na tym, czy będę osą­dzo­ny przez was, czy przez jaki­kol­wiek try­bu­nał ludz­ki… Pan jest moim sędzią” (1 Kor 4,3–4). Psal­mi­sta wska­zu­je: „Jedy­nie w Bogu szu­kaj spo­ko­ju… On tyl­ko jest ska­łą i zba­wie­niem moim… w każ­dym cza­sie Jemu ufaj” (Ps 62,6–7.9). „By dobrze dzia­łać, nie wystar­cza wła­ści­wie oce­nić lub jasno wie­dzieć, co nale­ży czy­nić, ale trze­ba wie­dzieć, co ma zna­cze­nie prio­ry­te­to­we” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 265).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
War­to przy­po­mi­nać sobie i bliź­nim powie­dze­nie: „Gdy Bóg jest na pierw­szym miej­scu, to wszyst­ko jest na swo­im miej­scu”.