Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MĘCZENNICY STANOWIĄ WZÓR

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Męczeń­stwo jest zawsze rady­kal­ną, naj­wyż­szą pró­bą czło­wie­czeń­stwa, pró­bą god­no­ści czło­wie­ka w obli­czu same­go Boga. To wiel­ka pró­ba czło­wie­ka roz­gry­wa­ją­ca się na oczach same­go Boga, ale i na oczach świa­ta zapo­mi­na­ją­ce­go o Bogu. W tej pró­bie czło­wiek – wspar­ty Bożą mocą – odno­si zwy­cię­stwo i sta­je się wymow­nym świad­kiem mocy Bożej. Z tego tytu­łu męczen­ni­cy sta­no­wią dla nas wzór do naśla­do­wa­nia. Z ich krwi win­ni­śmy czer­pać moc do codzien­nej ofia­ry, jaką mamy skła­dać Bogu z nasze­go życia. Są dla nas przy­kła­dem tego, byśmy tak jak oni odważ­nie dawa­li świa­dec­two wier­no­ści Krzy­żo­wi Chry­stu­sa. Jeden z Kop­tów – w wywia­dzie prze­pro­wa­dzo­nym z nim po męczeń­skiej śmier­ci jego ziom­ków – w zna­mien­ny spo­sób komen­tu­je tę śmierć. Tu potrze­ba wiel­kiej wia­ry – mówi. Nasz kalen­darz kop­tyj­ski jest opar­ty na męczen­ni­kach. Nazy­wa się nawet kalen­da­rzem męczen­ni­ków. Codzien­nie wspo­mi­na­my tych, któ­rzy zgi­nę­li dane­go dnia, sły­szy­my o nich na Mszach św., czy­ta­my ich życio­ry­sy i pamię­ta­my ich. Tego dnia, kie­dy zosta­li zamor­do­wa­ni nasi bra­cia, w Koście­le wspo­mi­na­li­śmy św. Paw­ła, któ­re­mu ścię­to gło­wę w taki sam spo­sób. To był nie­sa­mo­wi­ty znak od Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. za Kop­tów zabi­tych w Try­po­li­sie, Poznań, 15 II 2017 r.