Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni

KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ METROPOLITA GDAŃSKI

Ponad osiem i pół tysią­ca z nich zgi­nę­ło w wal­ce. Pięć tysię­cy ska­za­no na karę śmier­ci – poło­wę wyro­ków wyko­na­no. Ponad 20 tysię­cy ponio­sło śmierć w wię­zie­niach i obo­zach. Przez lata byli w hanieb­ny spo­sób wyklu­cza­ni ze zbio­ro­wej pamię­ci, obdzie­ra­ni z ludz­kiej god­no­ści, z żoł­nier­skie­go hono­ru, zohy­dza­ni, styg­ma­ty­zo­wa­ni naj­gor­szy­mi sło­wa­mi. Nazy­wa­ni: ban­dy­ta­mi, kar­ła­mi reak­cji, zdraj­ca­mi, kle­ry­kal­no- aszy­stow­ski­mi nie­do­bit­ka­mi. Ską­pio­no im nawet kawał­ka cmen­tar­nej zie­mi. Cho­wa­no w bez­i­mien­nych mogi­łach, w pohań­bie­niu, w pogar­dzie dla ludz­kie­go cia­ła. Trze­ba dziś przy­wo­łać Jezu­so­wą przy­po­wieść o ziar­nie, któ­re musi wpaść w zie­mię i obumrzeć, aby wydać swój owoc, uka­zać świa­tu swo­ją war­tość, zna­cze­nie, ducho­we pięk­no, sens, wiel­kość. Odnieść te Jezu­so­we sło­wa do ziar­na wasze­go życia – Żoł­nie­rze Wyklę­ci – Żoł­nie­rze Nie­złom­ni. Dziś wresz­cie to ziar­no waszej ofia­ry, któ­re nie scze­zło, uka­zu­je swój głę­bo­ki sens. Sta­je się waż­nym ele­men­tem histo­rycz­nej pamię­ci. Swo­istym sym­bo­lem naro­do­wych war­to­ści god­nych czci, sza­cun­ku, podzi­wu. W iluż miej­scach Ojczy­zny rodzi­ny pole­głych i zamor­do­wa­nych Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, mogą wresz­cie pod­nieść gło­wę, swą pamięć wypro­wa­dzić z ukry­cia, mówić otwar­cie o ofie­rze ponie­sio­nej za Pol­skę przez swych bli­skich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w gdań­skim koście­le św. Bry­gi­dy z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, 26 II 2017 r.