Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

UWIERZYLI SŁOWOM ZŁEGO DUCHA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wsłu­chu­jąc się w czy­ta­ny w dzi­siej­szej Litur­gii sło­wa frag­ment Księ­gi Rodza­ju, odkry­wa­my prze­ra­ża­ją­cy cynizm, z jakim zły duch zwró­cił się do pierw­szych rodzi­ców. Nie zawa­hał się on bowiem przed­sta­wić im Boga Stwór­cę, Pana wszel­kie­go dobra i miło­ści, jako kogoś, kto jest kłam­cą i kto nie pozwa­la osią­gnąć czło­wie­ko­wi peł­ni pozna­nia i wol­no­ści. Bóg jed­no­znacz­nie powie­dział do pierw­szych rodzi­ców, że spo­ży­cie owo­cu z drze­wa pozna­nia dobra i zła pocią­gnie za sobą nie­unik­nio­ną śmierć. Jed­nak zły duch bez­czel­nie temu zaprze­czył, co wię­cej, zapew­nił, że spo­ży­cie owo­cu tego drze­wa spra­wi, że ludzie będą „jak Bóg” – jak Bóg będą „zna­li dobro i zło” (por. Rdz 5). Nie­ste­ty, pierw­si rodzi­ce uwie­rzy­li sło­wom złe­go ducha, ule­ga­jąc strasz­nej poku­sie, by stać się rów­ny­mi Bogu. Jed­nak w chwi­li spo­ży­cia zaka­za­ne­go owo­cu bole­śnie doświad­czy­li tego, jak prze­ra­ża­ją­ce w skut­kach jest sprze­nie­wie­rze­nie się woli swe­go Stwór­cy i Pana. Dal­sze dzie­je pierw­szych rodzi­ców i całej zro­dzo­nej z nich ludz­ko­ści zosta­ły nazna­czo­ne cię­ża­rem zma­gań o prze­trwa­nie i wizją życia koń­czą­ce­go się śmier­cią. Jed­nak­że pełen miło­sier­dzia Bóg nie porzu­cił dzie­ła rąk swo­ich. Tym, któ­rych stwo­rzył „na swój obraz i podo­bień­stwo”, obie­cał powrót do utra­co­nej bli­sko­ści z Sobą dzię­ki osta­tecz­ne­mu zwy­cię­stwu nad złem i śmier­cią, któ­re będzie dzie­łem Mesja­sza.

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2017 r.