Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TRZEBA OTWARCIE MÓWIĆ O GRZECHU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

„Zmi­łuj się nade mną, Boże, w swo­jej łaska­wo­ści, w ogro­mie swe­go miło­sier­dzia wymaż moją nie­pra­wość!” (Ps 51,3). Kościół przez wie­ki czy­ni to woła­nie psal­mi­sty swo­ją modli­twą prze­bła­gal­ną w obli­czu zła popeł­nio­ne­go przez czło­wie­ka. Modli­twa i poku­ta za ofia­ry pedo­fi­lii jest natu­ral­ną odpo­wie­dzią chrze­ści­ja­ni­na na zja­wi­sko grze­chu. Kościół bar­dziej niż kto­kol­wiek inny winien brzy­dzić się nik­czem­ną prze­mo­cą, zwłasz­cza wobec dziec­ka. Wie­my jak wie­le zła wyrzą­dza­ją tego rodza­ju grze­chy nie­win­nym ofia­rom, a tak­że Kościo­ło­wi i całe­mu sta­no­wi duchow­ne­mu. (…) Trze­ba otwar­cie mówić o grze­chu, poku­cie oraz o nie­skoń­czo­nym miło­sier­dziu Boga. Koniecz­ne jest głę­bo­kie roze­zna­nie ducho­we i wspól­no­to­wy rachu­nek sumie­nia. Nale­ży pamię­tać o cier­pie­niu osób, któ­re doświad­czy­ły mole­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go – ze stro­ny duchow­nych czy świec­kich – i wzno­sić wspól­nie modli­twę prze­bła­ga­nia za nie­go­dzi­we czy­ny wobec nich popeł­nio­ne. Fakt, że zosta­ły one popeł­nio­ne tak­że przez ludzi Kościo­ła sta­je się dla nas wyrzu­tem sumie­nia i przy­na­gle­niem do pod­ję­cia poku­ty i czy­nów miło­sier­dzia. W odpo­wie­dzi na apel papie­ża Fran­cisz­ka pol­scy bisku­pi pra­gną zachę­cić do modli­twy w tej inten­cji pod­czas nabo­żeństw Dro­gi Krzy­żo­wej w pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu.

Frag­ment komu­ni­ka­tu w spra­wie modli­twy i poku­ty w inten­cji ofiar pedo­fi­lii, Poznań, 18 II 2017 r.