Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZAS ZJEDNOCZENIACHRYSTUSEM

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Zbaw­cze dzie­ło Chry­stu­sa roz­po­czę­ło się praw­dzi­wie dra­ma­tycz­nie: od wiel­kich zma­gań ze złym duchem. Kusi­ciel posu­nął się do jesz­cze więk­szej bez­czel­no­ści niż wte­dy, gdy zwo­dził pierw­szych rodzi­ców. Za wszel­ką cenę usi­ło­wał on pod­po­rząd­ko­wać sobie Syna Boże­go, powo­łu­jąc się przy tym na wyrwa­ne z kon­tek­stu frag­men­ty Pisma Świę­te­go. Ale odpo­wiedź, jakiej udzie­lił mu Chry­stus, była jed­no­znacz­na: „Panu, Bogu swe­mu, będziesz odda­wał pokłon i Jemu same­mu słu­żyć będziesz” (Mt 4,10). W tym jed­nym zda­niu Pan Jezus wyzna­czył wszel­kie­mu obda­rzo­ne­mu wol­no­ścią stwo­rze­niu obo­wią­zu­ją­cą je hie­rar­chię war­to­ści. (…) Do tej hie­rar­chii war­to­ści i do tego pro­gra­mu życio­we­go zosta­li­śmy zro­dze­ni w chwi­li przy­ję­cia sakra­men­tu Chrztu świę­te­go. Wte­dy bowiem usta­mi naszych rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych wyrze­kli­śmy się „sza­ta­na, któ­ry jest głów­nym spraw­cą grze­chu”, a następ­nie wyzna­li­śmy wia­rę w Boga w Trój­cy Świę­tej Jedy­ne­go. To samo wyrze­cze­nie się złe­go ducha i to samo wyzna­nie naszej wia­ry uro­czy­ście pono­wi­my pod­czas obrzę­dów Wigi­lii Pas­chal­nej. Naj­pierw jed­nak musi­my dobrze prze­żyć roz­po­czę­ty kil­ka dni temu, w Śro­dę Popiel­co­wą, litur­gicz­ny okres Wiel­kie­go Postu. W tym cza­sie powin­ni­śmy jesz­cze głę­biej niż dotąd zjed­no­czyć się ze zwy­cię­skim Chry­stu­sem (…).

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2017 r.