Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIELKOPOSTNE CZUWANIE MODLITEWNE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Tra­dy­cja kościo­łów sta­cyj­nych posia­da głę­bo­kie korze­nie i się­ga okre­su wcze­sne­go chrze­ści­jań­stwa. Tuż po zagwa­ran­to­wa­niu wol­no­ści reli­gij­nej przez cesa­rza Kon­stan­ty­na Wiel­kie­go roz­po­czę­to w Rzy­mie wiel­ko­post­ne piel­grzy­mo­wa­nie do kościo­łów sta­cyj­nych, w któ­rych znaj­do­wa­ły się gro­by męczen­ni­ków. Co to jest sta­tio? Łaciń­skie sło­wo sta­tio (…) naj­pierw ozna­cza­ło „poste­ru­nek, straż, miej­sce czu­wa­nia” żoł­nie­rzy. Prze­ję­te z prak­ty­ki woj­sko­wej sta­ro­żyt­ne­go Rzy­mu sta­tio było miej­scem czu­wa­nia stra­ży obo­zo­wej. W prak­ty­ce kościel­nej ozna­cza­ło ono naj­pierw „miej­sce modli­twy”, miej­sce wiel­ko­post­ne­go czu­wa­nia modli­tew­ne­go. Było w tym sło­wie jakieś nawią­za­nie do sta­ro­te­sta­men­tal­ne­go zwy­cza­ju „sta­nia przed Panem, słu­że­nia Panu”. Podob­nie jak czu­wa żoł­nierz na war­cie, tak chrze­ści­ja­nin czu­wa nad wła­sny­mi zmy­sła­mi, przy­go­to­wu­jąc się do uro­czy­sto­ści Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. (…) Prak­ty­ka sta­tio­nes pod­kre­śla­ła jed­ność Kościo­ła Rzy­mu, któ­ry w jed­nym cza­sie gro­ma­dził tak bisku­pa Rzy­mu, jak i jego ducho­wień­stwo oraz repre­zen­tan­tów Ludu Boże­go. Sta­cje wiel­ko­post­ne były jed­no­cze­śnie zna­kiem żywot­no­ści Kościo­ła Rzy­mu, któ­ry spo­ty­ka się razem każ­de­go dnia Wiel­kie­go Postu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Śro­dę Popiel­co­wą,
Kate­dra Poznań­ska, 1 III 2017 r.