Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (16)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus w III nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu pro­wa­dzi nas do stud­ni Jaku­ba. Pro­si Sama­ry­tan­kę: „Daj Mi pić” (J 4,7), a póź­niej powie­dział jej: „O, gdy­byś zna­ła dar Boży i wie­dzia­ła, kim jest Ten, kto ci mówi Daj Mi się napić – pro­si­ła­byś Go wów­czas, a dał­by ci wody żywej” (J 4,10). Woda ozna­cza życie. Słu­ży też do mycia. Uczniom Chry­stu­sa przy­po­mi­na Chrzest, w któ­rym zosta­li­śmy uwol­nie­ni od grze­chu pier­wo­rod­ne­go i napeł­nie­ni łaską uświę­ca­ją­cą. Sta­li­śmy się dzieć­mi Ojca nie­bie­skie­go, brać­mi Chry­stu­sa, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go. Od Chrztu jeste­śmy cząst­ką Kościo­ła, Mistycz­ne­go Cia­ła Jezu­sa. Co ozna­cza­ją sło­wa Pana Jezu­sa o żywej wodzie? Pan Jezus nazwał wodą żywą Ducha Świę­te­go. Wodą żywą jest wia­ra, dar Boży, ale rów­no­cze­śnie nasza posta­wa: przy­ję­cie daru i tro­ska o jego roz­wój. Rów­nież sło­wo Boże może­my nazwać „wodą żywą”. Sama­ry­tan­ka usły­sza­ła sło­wa Pana Jezu­sa, w któ­rych wyznał, że jest Mesja­szem: „Jestem Nim Ja, któ­ry z tobą mówię” (J 4,26). Kobie­ta zosta­wi­ła dzban i poszła do mia­sta. Opo­wie­dzia­ła o Jezu­sie i o tym, co jej powie­dział. Dała­świa­dec­two o Jezu­sie, któ­re­go spo­tka­ła i w któ­re­go uwie­rzy­ła. Wie­lu miesz­kań­ców mia­stecz­ka, zachę­co­nych przez Sama­ry­tan­kę, spo­tka­ło się z Panem Jezu­sem. Spo­tka­nie Pana Jezu­sa z Sama­ry­tan­ką, apo­stol­stwo tej kobie­ty, jest przy­kła­dem dla mał­żeństw i rodzin. Sza­nu­jąc sumie­nie dru­gie­go czło­wie­ka, trze­ba z poko­rą i odwa­gą mówić o naszym spo­tka­niu z Panem Jezu­sem, o naszej modli­twie, o prze­ży­wa­niu Mszy świę­tej, Dro­gi­Krzy­żo­wej czy piel­grzym­ki. „Mał­żeń­stwo natu­ral­ne moż­na do koń­ca zro­zu­mieć w świe­tle jego sakra­men­tal­nej peł­ni: tyl­ko wpa­tru­jąc się w Chry­stu­sa moż­na dogłęb­nie poznać praw­dę o rela­cjach mię­dzy­ludz­kich” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 77).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Czy bra­li­śmy – choć­by jeden raz – udział w Dro­dze Krzy­żo­wej? Może zgo­dzi się cała rodzi­na na to, by w cza­sie modli­twy wie­czor­nej prze­czy­tać frag­ment opi­su Męki Pań­skiej?