Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z GRZECHEM NIE MOŻE BYĆ NAM DOBRZE

KS. BP IGNACY DEC BISKUP DIECEZJALNY ŚWIDNICKI

Byli­by­śmy mało roz­sąd­ni i nie­uczci­wi, gdy­by­śmy patrzy­li tyl­ko i oce­nia­li dru­gich ludzi jak też uczy­li się orga­ni­zo­wa­nia sobie życia jedy­nie z histo­rii innych ludzi i naro­dów świa­ta. Roz­po­czy­na­ją­cy się czas Wiel­kie­go Postu, jest wypeł­nio­ny wezwa­nia­mi Pana Boga, aby­śmy czę­ściej zaglą­da­li przede wszyst­kim w nasze sumie­nia i zda­wa­li sobie spra­wę, na ile my słu­cha­my Pana Boga, a na ile pak­tu­je­my z sza­ta­nem. Praw­da o każ­dym z nas jest taka, że owszem, bywa­my wier­ni Panu Bogu, ale tak­że mamy chwi­le, kie­dy scho­dzi­my z dro­gi Bożych przy­ka­zań i zna­jąc Ewan­ge­lię, idzie­my nie­kie­dy za anty ewan­ge­lią, któ­rą spo­ty­ka­my w naszej codzien­no­ści. Odkry­wa­my wte­dy nasz grzech, któ­ry jest naszą ducho­wą poraż­ką i cho­ro­bą. Z grze­chem na dłuż­szą metę nie może być nam dobrze, a ponad­to grze­chu, ducho­wej cho­ro­by, nie może­my sami ule­czyć. Gdy szwan­ku­je nam zdro­wie bio­lo­gicz­ne, uda­je­my się do leka­rza, pod­da­je­my się bada­niom, otrzy­mu­je­my wska­za­nia i odpo­wied­nie leki. Nato­miast gdy odkry­je­my cho­ro­bę ducho­wą, gdy dostrze­że­my w sobie grzech, to trze­ba z tą cho­ro­bą sta­nąć przed Panem Bogiem, trze­ba się udać do tego Leka­rza, któ­ry z wyso­ko­ści nie­ba przy­szedł do nas na zie­mię, by leczyć nasze rany ducho­we. Chry­stus w swo­jej ziem­skiej dzia­łal­no­ści, chcąc prze­ko­nać ludzi, że przy­szedł nas uzdra­wiać w sfe­rze nasze­go ducha, naj­pierw uzdro­wił wie­lu z róż­nych cho­rób cie­le­snych. Jego ucznio­wie, widząc sku­tecz­ność słów odno­szą­cych się do uzdro­wie­nia fizycz­ne­go, uwie­rzy­ło tak­że sło­wom Jezu­sa, któ­re odno­si­ły się do uzdro­wie­nia ducho­we­go, pole­ga­ją­ce­go na odpusz­cze­niu grze­chów.

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2017 r.