Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NA BOŻY OBRAZ I PODOBIEŃSTWO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wiel­ki Post to czas, w któ­rym jeste­śmy zapro­sze­ni do tego, aby odno­wić nasz spo­sób patrze­nia na świat, na nas samych i na nasze życie poprzez zwią­za­nie się z Chry­stu­sem, któ­ry sam o Sobie powie­dział: „Ja jestem Praw­dą”. W Jego naucza­niu i w Jego życiu mamy cią­gle na nowo odczy­ty­wać praw­dę, że naszym powo­ła­niem jest coraz bar­dziej sta­wać się „na Boży obraz i Boże podo­bień­stwo”. Wie­my: nie jest to wca­le łatwe. W świe­cie, w któ­rym żyje­my, poja­wi­ło się bowiem (…) wie­lu anty­chry­stów. Są to ludzie, któ­rzy w imię abso­lut­nej wol­no­ści czło­wie­ka sta­li się gło­si­cie­la­mi anty­ewan­ge­lii. Nie­rzad­ko obwo­ły­wa­ni jako tak zwa­ne auto­ry­te­ty, odrzu­ca­ją ist­nie­nie Boga, by, para­dok­sal­nie, obie­cy­wać ludziom, że „będą jak Bóg”. Rów­no­cze­śnie snu­ją przed nimi zwod­ni­cze wizje osią­gnię­cia peł­ni szczę­śli­wo­ści już tu, na zie­mi. Czy­nią to m.in. poprzez odrzu­ca­nie wpi­sa­nej w isto­tę czło­wie­ka jego toż­sa­mo­ści jako kobie­ty i męż­czy­zny – w przy­pad­ku ide­olo­gii gen­der, czy poprzez tar­gnię­cie się na życie dru­gie­go czło­wie­ka – w przy­pad­ku abor­cji i euta­na­zji, a tak­że sto­so­wa­nia meto­dy in vitro. Tym­cza­sem Pan Jezus ocze­ku­je od nas, aby nasz spo­sób myśle­nia i idą­ca za nim nasza mowa była: „Tak, tak; nie, nie”.

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2017.