Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TRADYCJA KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Prak­ty­ka sta­cyj­na roz­po­czę­ła się naj­pierw w Jero­zo­li­mie, w nawią­za­niu do miejsc i cza­sów zwią­za­nych z życiem i dzia­łal­no­ścią Jezu­sa. Od V wie­ku pod­ję­to ją tak­że w Rzy­mie, cze­go potwier­dze­niem Liber pon­ti­fi­ca­lis z cza­sów papie­ża Hila­re­go (461–468). Papież ten usta­no­wił posłu­gu­ją­cych dla obsłu­gi sta­cji. Ich zada­niem było przy­go­to­wa­nie zło­te­go bądź srebr­ne­go kie­li­cha dla poszcze­gól­nych sta­tio. (…) W poszcze­gól­ne dni Wiel­kie­go Postu wier­ni gro­ma­dzi­li się w Rzy­mie przy jed­nym z kościo­łów, zwa­nych ecc­le­sia col­lec­ta, by udać się stam­tąd do wyzna­czo­ne­go na ten dzień kościo­ła sta­cyj­ne­go, gdzie znaj­do­wa­ły się gro­by męczen­ni­ków. Po odmó­wie­niu modli­twy, uczest­ni­cy pro­ce­sji podą­ża­li – z lita­nią do Wszyst­kich Świę­tych na ustach – do kościo­ła zwa­ne­go „sta­cyj­nym”, zatrzy­mu­jąc się po dro­dze przy innych kościo­łach. Sama pro­ce­sja była poprze­dza­na przez krzyż sta­cyj­ny. Za krzy­żem szło ducho­wień­stwo, na koń­cu podą­żał boso papież. Wcho­dził on do zakry­stii kościo­ła sta­cyj­ne­go, tam obmy­wał nogi, a potem odpra­wiał Mszę świę­tą. Przed Komu­nią sub­dia­kon infor­mo­wał zebra­nych o miej­scu przy­pa­da­ją­cej na następ­ny dzień sta­cji.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Śro­dę Popiel­co­wą,
Kate­dra Poznań­ska, 1 III 2017 r.