Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Grzech, zło nazywamy ciemnością. Prawdę, miłość, nade wszystko Boga, nazywamy światłością. Sam Pan Jezus nazwał siebie światłością świata (por. J 8,12). W Wielkim Poście często mówimy, myślimy o grzechu, o nawróceniu, o Bożym Miłosierdziu. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5,8). Pan Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże” (J 9,2–3). Nie tylko wtedy, ale i dziś spotykamy ludzi, którzy pytają: „za jakie grzechy cierpię?”. Uzdrowionego „precz wyrzucili” (J 9,34). Jezus dowiedział się, że został wyrzucony. Zapytał go: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?… A któż to jest…. Jest Nim Ten, którego widzisz… On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie” (J 9,35–38). Pan Jezus nie tylko uzdrowił oczy niewidomego, ale obdarzył go duchowym wzrokiem. Dał mu łaskę wiary. Osoby niewidome czy słabowidzące są obecnie otoczone opieką, zdobywają wykształcenie i umiejętności, które pozwalają im prawie samodzielnie funkcjonować. W życiu małżeństw i rodzin jest wiele duchowej ślepoty. Trudno jest niekiedy zobaczyć i uznać swoją winę, prosić o przebaczenie. Mówimy niekiedy o „zaślepieniu”. Ktoś zostawia żonę, dzieci, łączy się z inną kobietą, nie zważając na Boże przykazania, na przysięgę małżeńską, na opinię otoczenia. Z miłością, łagodnie i odważnie pomagajmy bliźnim, szczególnie w rodzinie, „otwierać oczy” na dobro i zło, na grzech, na potrzeby materialne i duchowe bliźniego. Módlmy się wciąż o światło wiary: „Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon” (J 9,38). „Małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga do Jego ludu, i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości” – papież Franciszek cytuje Benedykta XVI (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 70).
Propozycja postanowienia
Czy „otwieram oczy” członkom rodziny na Boga, drugiego człowieka, na obowiązki wypływające z powołania małżeńskiego i rodzicielskiego?