Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KRZYŻ DAJE WOLNOŚĆ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W treść każ­de­go piąt­ku, a zwłasz­cza tych w okre­sie Wiel­kie­go Postu, wpi­sa­ne jest cier­pie­nie i krzyż. To histo­ria ludz­kie­go grze­chu jest począt­kiem cier­pie­nia i męki Jezu­sa. Modląc się o odpusz­cze­nie czy­nów swo­ich opraw­ców, Jezus nad ludz­ką złość, grzech i krzyw­dę wobec Boga i bliź­nie­go, wzniósł miło­sier­dzie. Krzyż, któ­ry był zna­kiem hań­by i naj­bar­dziej okrut­nej śmier­ci, stał się zna­kiem miło­ści, prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia czło­wie­ka z Bogiem i czło­wie­ka z dru­gim czło­wie­kiem. Wła­śnie z orę­dziem o zwy­cię­skim krzy­żu w świat wyru­szy­li Apo­sto­ło­wie, któ­rzy świad­czy­li o praw­dzie Ewan­ge­lii swo­im życiem, codzien­ną wier­no­ścią, a osta­tecz­nie męczeń­stwem i śmier­cią. Taki los doty­czył tak­że wie­lu wie­rzą­cych w pierw­szych wie­kach chrze­ści­jań­stwa, sil­nie nazna­czo­nych prze­śla­do­wa­nia­mi. Histo­ria ta jest bli­ska rów­nież Nowej Hucie, któ­rą chcia­no stwo­rzyć jako mia­sto bez Boga, jako ogrom­ne sku­pi­sko lud­no­ści bez kościo­ła. (…) Pod­chodź­cie do krzy­ża z wiel­ką czcią i noście go w swo­im ser­cu jako znak nadziei. Nadziei i wia­ry w to, że Ten, któ­ry za nas umarł i zmar­twych­wstał weź­mie nas do sie­bie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Arce Pana w ramach piel­grzy­mo­wa­nia w Kościo­łach Sta­cyj­nych, Nowa Huta, 17 III 2017 r.