Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JÓZEF – „SYN DAWIDA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Anioł nazwał Józe­fa „synem Dawi­da”. Jest to jedy­ny tekst Nowe­go Testa­men­tu, w któ­rym ten tytuł mesjań­ski odno­si się do kogoś inne­go niż do Jezu­sa. Tytuł ten zakła­da, że Józef – podob­nie jak jego przo­dek Dawid – był czło­wie­kiem po myśli Bożej. To wła­śnie dzię­ki temu tytu­ło­wi, przy­słu­gu­ją­ce­mu Józe­fo­wi, rów­nież Jezus sta­wał się dzie­dzi­cem obiet­nic zwią­za­nych z rodem kró­lew­skim. Dzię­ki temu tytu­ło­wi Mary­ja usły­szy sło­wa potwier­dza­ją­ce kró­lew­ską rolę Jezu­sa: „Będzie On wiel­ki i będzie nazwa­ny Synem Naj­wyż­sze­go, a Pan Bóg da Mu tron Jego pra­oj­ca, Dawi­da”. Samo pocho­dze­nie z Maryi nie dawa­ło­by Jezu­so­wi pra­wa do pocho­dze­nia z rodu kró­lew­skie­go. (…) „Zbu­dziw­szy się ze snu, Józef uczy­nił tak, jak mu pole­cił anioł Pań­ski: wziął swo­ją Mał­żon­kę do sie­bie…”. Ina­czej mówiąc, przy­jął za swo­je to, co było Boże. Stał się kimś wię­cej niż ojczy­mem. To wła­śnie on – jako przy­bra­ny ojciec – będzie kształ­to­wał ludz­ki cha­rak­ter Jezu­sa i przy­go­to­wy­wał Go do wypeł­nie­nia misji Słu­gi Pań­skie­go. Cie­śla z Naza­re­tu oka­zał się dosko­na­le posłusz­nym Bogu. On „wbrew nadziei uwie­rzył nadziei”, a jego wia­ra obja­wi­ła się na mia­rę wia­ry Abra­ha­ma.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. oraz nada­nia sank­tu­arium św. Józe­fa tytu­łu Bazy­li­ki Mniej­szej, Poznań, 19 III 2017 r.