Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OJCIEC MNIE POWOŁUJE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jak to jest mię­dzy mną a Ojcem? Jak to jest w świe­tle tego wyda­rze­nia – być może sprzed bar­dzo wie­lu już lat – do któ­re­go powo­li się dora­sta­ło, a może było tyl­ko mgnie­niem, olśnie­niem, że oto Ojciec mnie powo­łu­je, abym był zawsze z Nim? A potem chwi­la świę­ceń i świa­do­mość, że tak­że do mnie odno­szą się te sło­wa, któ­re Chry­stus wypo­wie­dział do Apo­sto­łów w Wie­czer­ni­ku: „Już was wię­cej nie nazy­wam słu­ga­mi (…), ale nazwa­łem was przy­ja­ciół­mi” (…). Co pozo­sta­ło z tego olśnie­nia i głę­bo­kiej wdzięcz­no­ści, że oto ja, wybra­ny, goto­wy, żeby mnie posłał? Co zosta­ło z tego poczu­cia nie­zwy­kłej god­no­ści bycia Chry­stu­so­wym  kapła­nem? Co pozo­sta­ło z tego zada­nia, żeby patrzeć na świat oczy­ma Miło­sier­ne­go Ojca, któ­ry cze­ka na syna mar­no­traw­ne­go, któ­ry go cią­gle szu­ka, któ­ry wybie­ga mu na spo­tka­nie, któ­ry go przy­gar­nia do sie­bie? (…) Cią­gle cho­dzi o to, żeby bli­skość z Ojcem była mie­rzo­na ser­cem, tak jak sto lat temu uczy­ła tego Mat­ka Naj­święt­sza dzie­ci fatim­skie, pole­ca­jąc im, aby dzie­siąt­ki różań­ca prze­pla­ta­ły modli­twą szcze­gól­ną, zaczy­na­ją­cą się od słów: „O, mój Jezu”. Mój Jezu… Mój…

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w sank­tu­arium maryj­no-pasyj­nym w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej pod­czas wiel­ko­post­nej piel­grzym­ki kapła­nów Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 18 III 2017 r.