Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOM DLA WSZYSTKICH

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dro­ga Kościo­ła par­ty­ku­lar­ne­go musi zawsze odno­sić się do dro­gi jed­ne­go i kato­lic­kie­go Kościo­ła, i z nią się har­mo­ni­zo­wać. Nie ozna­cza to, że jed­ność stwo­rzo­na przez Ducha Świę­te­go jest rodza­jem ujed­no­li­ce­nia. Prze­ciw­nie, model ujed­no­li­ce­nia repre­zen­tu­je wie­ża Babel, usi­łu­ją­ca narzu­cić wszyst­kim jeden język. W przy­pad­ku Pięć­dzie­siąt­ni­cy Apo­sto­ło­wie mówią róż­ny­mi języ­ka­mi tak, że każ­dy może zro­zu­mieć ich orę­dzie w swo­im wła­snym języ­ku. Jed­ność Ducha obja­wia się w róż­no­rod­no­ści rozu­mie­nia. Kościół jest ze swej natu­ry jeden i róż­no­rod­ny i jako taki prze­zna­czo­ny, aby żyć pośród wszyst­kich naro­dów i ludów, w naj­róż­niej­szych kon­tek­stach spo­łecz­nych. W ten spo­sób odpo­wia­da On na swo­je powo­ła­nie do bycia zna­kiem i narzę­dziem jed­no­ści całe­go rodza­ju ludz­kie­go. Tyl­ko wte­dy, kie­dy Kościół pozo­sta­je auto­no­micz­ny w sto­sun­ku do każ­de­go pań­stwa i do każ­dej kul­tu­ry, tyl­ko wte­dy zawsze i w każ­dym miej­scu Kościół może być praw­dzi­wie kato­lic­kim i powszech­nym domem dla wszyst­kich, w któ­rym każ­dy może się odna­leźć. A zatem każ­dy, kto pra­gnie obec­no­ści Chry­stu­sa w życiu ludz­ko­ści, ten nie znaj­dzie jej wbrew Kościo­ło­wi, a jedy­nie razem z Kościo­łem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 25-lecia powsta­nia Die­ce­zji Legnic­kiej, Kate­dra Legnic­ka, 25 III 2017 r.