Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

KS. BP DAMIAN BRYL BISKUP POMOCNICZY POZNAŃSKI
KS. BP DAMIAN BRYL BISKUP POMOCNICZY POZNAŃSKI

Towa­rzy­sze­nie mło­dym to dziś jed­no z naj­waż­niej­szych wyzwań Kościo­ła w Euro­pie. Sym­po­zjum poświę­co­ne towa­rzy­sze­niu mło­dym, to bar­dzo dobra oka­zja do tego, by podzie­lić się doświad­cze­niem pra­cy z mło­dzie­żą. By nie roz­ma­wiać na pozio­mie teo­rii, ale na przy­kła­dach kon­kret­nych dzia­łań. Już w doku­men­cie przy­go­to­wu­ją­cym do sym­po­zjum jest mowa o tym, że tego tema­tu nie moż­na uogól­niać, ponie­waż spe­cy­fi­ka dusz­pa­ster­stwa mło­dzie­ży jest nie­po­wta­rzal­na dla każ­de­go kra­ju. Roz­po­czy­na­ją­ce się sym­po­zjum pomo­że nam skon­fron­to­wać te kie­run­ki pra­cy z mło­dzie­żą w Pol­sce z dzia­ła­nia­mi podej­mo­wa­ny­mi w tym obsza­rze w innych kra­jach Euro­py. To zachę­ta, by spoj­rzeć na nasze ini­cja­ty­wy dusz­pa­ster­skie w per­spek­ty­wie euro­pej­skiej. (…) Chce­my podzie­lić się doświad­cze­niem nie­dziel­nej Mszy św., któ­ra w naszych dusz­pa­ster­stwach, zwłasz­cza aka­de­mic­kich, jest bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­na. To jest coś, do cze­go chce­my zapro­sić innych. Chce­my też poka­zać war­tość dusz­pa­ster­stwa osób nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że szko­ły kato­lic­kie i przy­kła­dy tego, w jaki spo­sób doświad­cze­nie wia­ry jest wyra­ża­ne przez kul­tu­rę. Część doświad­czeń, to tak­że ini­cja­ty­wy powsta­łe z inspi­ra­cji mło­dych ludzi, zaan­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wa­nia ŚDM w pol­skich die­ce­zjach. Jed­ną z rze­czy, któ­rej mogli­by­śmy się uczyć od innych, jest ini­cja­cja: aby nasze dzia­ła­nia kate­che­tycz­ne mia­ły cha­rak­ter bar­dziej wpro­wa­dza­ją­cy w miste­rium, a nie tyl­ko infor­mu­ją­cy.

Frag­ment wypo­wie­dzi nt. sym­po­zjum Rady Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Euro­py, 28 III 2017 r.