Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZYNEM I PRAWDĄ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Grec­kie sło­wo epi­sko­pos wska­zu­je na kogoś, kto potra­fi spo­glą­dać z góry, ale tak­że na tego, kto  patrzy ser­cem. Dla­te­go też rocz­ni­ca świę­ceń bisku­pich przy­po­mi­na – jak pisał św. Paweł – o koniecz­no­ści prze­ka­zy­wa­nia zdro­wej nauki, udzie­la­nia upo­mnień i prze­ko­ny­wa­nia opor­nych, wszyst­ko z miło­ści do Boga i do czło­wie­ka. Wysi­łek paster­ski każ­de­go bisku­pa powi­nien zmie­rzać do budo­wa­nia doj­rza­łej, spój­nej i prze­my­śla­nej wia­ry każ­de­go ochrzczo­ne­go czło­wie­ka. Ale też wiel­kim wyzwa­niem pozo­sta­je two­rze­nie atmos­fe­ry zgod­ne­go współ­ży­cia mię­dzy ludź­mi, mię­dzy reli­gia­mi, kul­tu­ra­mi i róż­ny­mi tra­dy­cja­mi. Pamię­tam ducho­wą roz­ter­kę na wieść o biskup­stwie, prze­ka­za­ną mi przez abp. Józe­fa Kowal­czy­ka, ówcze­sne­go nun­cju­sza apo­stol­skie­go w Pol­sce. Wte­dy przy­wo­łał mnie do porząd­ku ste­reo­ty­po­wym: papie­żo­wi się nie odma­wia. Od tam­te­go momen­tu sta­ra­łem się wypeł­niać powie­rzo­ne mi zada­nia w duchu dewi­zy bisku­piej Ope­re et veri­ta­te – „Czy­nem i Praw­dą”. Pocho­dzi ona z Pierw­sze­go Listu św. Jana. Hasło to wie­le mówi w cza­sach, w któ­rych pró­bu­je się wyzna­wać praw­dę bez czy­nów, albo wyko­ny­wać czy­ny bez oglą­da­nia się na praw­dę. Wszel­ka miłość – tak do Boga, jak i do czło­wie­ka – potwier­dzo­na jest przez czy­ny i praw­dę.

Frag­ment wypo­wie­dzi z oka­zji 25. rocz­ni­cy przy­ję­cia świę­ceń bisku­pich, 21 III 2017 r.