Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI

Zawierzymy się fatimskiej Pani

Zako­piań­ski dom Mat­ki Bożej Fatim­skiej

Jak poin­for­mo­wał ks. dr Marian Mucha SAC, kustosz Sank­tu­arium na Krzep­tów­kach, uro­czy­stość roz­pocz­nie się o godz. 16.00 – Wte­dy roz­pocz­nie się czu­wa­nie modli­tew­ne, pod­czas któ­re­go zosta­nie przy­po­mnia­ne orę­dzie Mat­ki Bożej – zapo­wia­da ks. Mucha. Cen­tral­nym punk­tem uro­czy­sto­ści będzie Msza św. o godz. 18.00 spra­wo­wa­na pod prze­wod­nic­twem ks. abp. Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go – prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Eucha­ry­stię cele­bro­wać będą bisku­pi pol­scy, a wezmą w niej udział czci­cie­le Mat­ki Bożej Fatim­skiej. W cza­sie Mszy św. homi­lię wygło­si gość z Por­tu­ga­lii – ks. abp Vir­gílio Antu­nes, biskup Coim­bry, były rek­tor Sank­tu­arium w Fati­mie. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu będzie oko­licz­no­ścio­wy
Ołtarz głów­ny sank­tu­arium na Krzep­tów­kach (Fot. ks. Z. Pytel)

kon­cert. – Pol­ska tyl­ko raz – w 1946 roku – odda­ła się w opie­kę Mat­ki Bożej Fatim­skiej, gdy np. Por­tu­ga­lia aż trzy razy. W roku jubi­le­uszu stu­le­cia obja­wień Mat­ki Bożej, uzna­li­śmy, że powin­ni­śmy pono­wić ten akt, a nasza ini­cja­ty­wa zosta­ła pod­ję­ta przez pol­skich bisku­pów i jeste­śmy w trak­cie przy­go­to­wy­wa­nia tej uro­czy­sto­ści. Już dziś zgła­sza się do nas wie­le grup piel­grzym­ko­wych, dla­te­go ufa­my, że będzie w tym dniu w naszym Sank­tu­arium cała Pol­ska i wspól­nie zawie­rzy­my się Mat­ce Bożej – pod­kre­śla ks. Mucha.