Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W ROKU JUBILEUSZU

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA OBJAWIEŃ W FATIMIE

W roku 2017, w któ­rym obcho­dzi­my jubi­le­usz stu­le­cia obja­wień maryj­nych w Fati­mie, zapla­no­wa­no licz­ne wyda­rze­nia reli­gij­ne, kul­tu­ral­ne i nauko­we. Więk­szość z nich będzie mieć miej­sce na tere­nie tego por­tu­gal­skie­go sank­tu­arium. Głów­nym wyda­rze­niem roku jubi­le­uszo­we­go będzie w Fati­mie majo­wa wizy­ta papie­ża Fran­cisz­ka.
W mar­cu odby­ły się pierw­sze spo­śród kil­ku warsz­ta­tów muzycz­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Z kolei na kwie­cień zapla­no­wa­no duży, wiel­ka­noc­ny kon­cert muzy­ki sakral­nej oraz prze­gląd chó­rów dzie­cię­cych. W maju tym­cza­sem zain­au­gu­ro­wa­na zosta­nie wysta­wa foto­gra­ficz­na doty­czą­ca współ­cze­snej Fati­my.
Wizy­ta papie­ża
Głów­nym wyda­rze­niem jubi­le­uszo­we­go roku w Fati­mie będzie wizy­ta papie­ża Fran­cisz­ka. Ojciec Świę­ty przy­bę­dzie bez­po­śred­nio z Rzy­mu, lądu­jąc na pod­fa­tim­skim lot­ni­sku usy­tu­owa­nym w bazie woj­sko­wej por­tu­gal­skiej armii. Piel­grzym­ka papie­ska roz­pocz­nie się póź­nym popo­łu­dniem 12 maja, a zakoń­czy w następ­nym dniu po obie­dzie. W Fati­mie Fran­ci­szek weź­mie udział w noc­nym czu­wa­niu w kaplicz­ce obja­wień, zaś naza­jutrz odpra­wi Mszę świę­tą przy głów­nym ołta­rzu usy­tu­owa­nym przed bazy­li­ką. Fran­ci­szek będzie czwar­tym papie­żem, któ­ry odwie­dzi fatim­skie sank­tu­arium. Piel­grzy­mo­wa­li do nie­go Paweł VI, Jan Paweł II oraz Bene­dykt XVI. Kard. Jor­ge Ber­go­glio przed wstą­pie­niem na tron papie­ski nigdy nie gościł w Por­tu­ga­lii. Odwie­dza­jąc pod­czas swej podró­ży jedy­nie Fati­mę, powtó­rzy wizy­tę Paw­ła VI z 1967 r., któ­ry przy­był na 50. rocz­ni­cę obja­wień.
Fati­ma w oczach naukow­ców
Cyklicz­nym kon­cer­tom i warsz­ta­tom muzy­ki sakral­nej będą w roku jubi­le­uszu towa­rzy­szyć tak­że wyda­rze­nia nauko­we. Pod koniec maja odbę­dzie się kra­jo­we kolo­kwium doty­czą­ce obja­wień maryj­nych z 1917 roku, a mie­siąc póź­niej Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Stu­le­cia Obja­wień zaty­tu­ło­wa­ny „Prze­my­śleć Fati­mę – inter­dy­scy­pli­nar­ne odczy­ta­nie orę­dzia”. Głów­nym celem wyda­rze­nia będzie zachę­ce­nie naukow­ców, repre­zen­tu­ją­cych róż­ne dzie­dzi­ny wie­dzy, do pod­ję­cia inter­dy­scy­pli­nar­nej reflek­sji na temat obja­wień i orę­dzia fatim­skie­go. Współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­gre­su jest Wydział Teo­lo­gii Por­tu­gal­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Kato­lic­kie­go, któ­ry współ­pra­co­wał już z sank­tu­arium w przy­go­to­wa­niu kil­ku sym­po­zjów, poprze­dza­ją­cych obcho­dy stu­le­cia obja­wień fatim­skich. W lip­cu por­tu­gal­skie sank­tu­arium ogło­si lau­re­ata nagro­dy dzien­ni­kar­skiej za mate­riał doty­czą­cy obja­wień w Fati­mie. W sierp­niu nato­miast pod frag­men­tem Muru Ber­liń­skie­go usy­tu­owa­ne­go nie­opo­dal głów­ne­go pla­cu odbę­dą się uro­czy­sto­ści wspo­mnie­nia upad­ku komu­ni­zmu w Euro­pie. Wyda­rze­niem zamy­ka­ją­cym jubi­le­uszo­wy rok obja­wień maryj­nych w Fati­mie będzie uro­czy­sty kon­cert, któ­ry odbę­dzie się 13 paź­dzier­ni­ka br.

mp, KAI