Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II

WEZWANIE DO NAWRÓCENIAPOKUTY

Fot. Archi­wum Totu­us Tuus

„Kościół zawsze uczył i nie prze­sta­je gło­sić, że obja­wie­nie Boże zosta­ło zamknię­te w Jezu­sie Chry­stu­sie, któ­ry jest peł­nią tego obja­wie­nia i „nie nale­ży się już spo­dzie­wać żad­ne­go nowe­go obja­wie­nia publicz­ne­go przed chwa­leb­nym uka­za­niem się Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa” (KO 4). Kościół oce­nia i osą­dza pry­wat­ne obja­wie­nia za pomo­cą kry­te­rium zgod­no­ści z tym jedy­nym obja­wie­niem publicz­nym. Jeśli Kościół zaak­cep­to­wał orę­dzie z Fati­my, sta­ło się tak przede wszyst­kim dla­te­go, że orę­dzie to zawie­ra praw­dę i wezwa­nie samej Ewan­ge­lii. „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15); są to pierw­sze sło­wa, jakie Mesjasz skie­ro­wał do ludz­ko­ści. Orę­dzie z Fati­my jest w swej isto­cie wezwa­niem do nawró­ce­nia i poku­ty, tak jak Ewan­ge­lia. Woła­nie to roz­le­gło się na począt­ku XX wie­ku i stąd zosta­ło skie­ro­wa­ne szcze­gól­nie do obec­ne­go stu­le­cia. Wyda­je się, że orę­dzie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny nale­ży odczy­ty­wać w świe­tle „zna­ków cza­su”, zna­ków naszych cza­sów. Wezwa­nie do poku­ty jest wezwa­niem mat­czy­nym, a jed­no­cze­śnie moc­nym i jed­no­znacz­nym. Miłość, któ­ra „współ­we­se­li się z praw­dą” (por. 1 Kor 13,6), potra­fi być wyma­ga­ją­ca i zde­cy­do­wa­na. Wezwa­nie do poku­ty łączy się, jak zawsze, z wezwa­niem do modli­twy. Zgod­nie z tra­dy­cją wie­lu wie­ków Mat­ka Boża Fatim­ska wska­zu­je na róża­niec, któ­ry słusz­nie okre­śla się mia­nem „modli­twy Maryi”, modli­twy, w któ­rej czu­je się Ona z nami w szcze­gól­ny spo­sób zjed­no­czo­na. Ona sama modli się z nami. Modli­twa różań­co­wa obej­mu­je pro­ble­my Kościo­ła, Sto­li­cy św. Pio­tra, pro­ble­my całe­go świa­ta. Pamię­taj­my w niej rów­nież o grzesz­ni­kach, modląc się by mogli dostą­pić nawró­ce­nia i zba­wie­nia. Modli­my się rów­nież w niej za dusze w czyść­cu cier­pią­ce.

Św. Jan Paweł II, frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Fati­mie 13 maja 1982 roku