Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

W DRODZE DO EMAUS

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Opo­wieść o uczniach zdą­ża­ją­cych do Emaus, to wyda­rze­nie odno­szą­ce się do każ­de­go czło­wie­ka ochrzczo­ne­go, któ­ry winien zada­wać sobie pyta­nie o to, jaka jest jego wia­ra. Nie­ła­twa jest dro­ga naszej wia­ry, prze­dzie­ra­nie się przez czy­sto fizycz­ne doświad­cze­nie świa­ta, w któ­rym przy­szło nam żyć, przez to wszyst­ko, co o świe­cie mówią nam bada­nia socjo­lo­gicz­ne i nie­kie­dy sztucz­nie stwo­rzo­ne, nie­praw­dzi­we obra­zy świa­ta, dostar­cza­ne nam każ­de­go dnia. Przy­kła­dem takie­go doj­rze­wa­nia w wie­rze jest św. Brat Albert, któ­ry zro­zu­miał, że w obra­zie Chry­stu­sa wyśmia­ne­go i poni­żo­ne­go nale­ży odczy­tać praw­dę o czło­wie­ku bied­nym, z mar­gi­ne­su, mało waż­nym. Ta dro­ga docho­dze­nia do praw­dy, któ­ra jest głów­nym prze­sła­niem Ewan­ge­lii, w przy­pad­ku Ada­ma Chmie­low­skie­go nie była łatwa i pole­ga­ła na odkry­wa­niu, że Zba­wi­ciel stał się czło­wie­kiem. (…) Ludz­kie zdą­ża­nie do Emaus, do chwi­li spo­tka­nia z Chry­stu­sem, odby­wa się we wspól­no­cie Kościo­ła. Kościół, któ­ry żyje  wspól­no­tą wia­ry i rado­ści ze spo­tka­nia Pana, jest praw­dzi­wie żywy i jedy­nie taki Kościół może dać świa­dec­two praw­dzie o Bogu, któ­ry jest miło­ścią i czło­wie­ku, któ­ry ma kochać nie abs­trak­cyj­nie, ale bar­dzo kon­kret­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści odpu­sto­wych w koście­le Naj­święt­sze­go Sal­wa­to­ra na kra­kow­skim Zwie­rzyń­cu, 17 IV 2017 r.