Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA JEST FAKTEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pod­czas tej Nocy Jezus nie pozo­stał w gro­bie, Jego cia­ło nie ule­gło zepsu­ciu. On rze­czy­wi­ście powstał z mar­twych. Wyszedł z gro­bu i co ude­rza­ją­ce, nie docho­dził swo­jej spra­wie­dli­wo­ści. Umy­te ręce Piła­ta, któ­re pod­pi­sa­ły wyrok śmier­ci, mógł pora­zić para­li­żem; mógł osą­dzić Kaj­fa­sza i ska­zać na śmierć człon­ków Wiel­kiej Rady; mógł nało­żyć cier­nio­wą koro­nę żoł­nie­rzom, któ­rzy ją uple­tli; mógł oddać każ­de ude­rze­nie bicza i wydać na ukrzy­żo­wa­nie tłum woła­ją­cy „Ukrzy­żuj Go!”. Mógł… Mógł… a jed­nak nie uczy­nił tego. Po zmar­twych­wsta­niu w ogó­le nie zajął się tymi, któ­rzy wyrzą­dzi­li Mu krzyw­dę. Nawet ich nie szu­kał. Z żad­nym z nich się nie spo­tkał. Szu­kał jedy­nie ludzi, tych, któ­rzy gro­ma­dzi­li się, by Go słu­chać gdy nauczał. Roz­ma­wiał jedy­nie z tymi, któ­rzy w Nie­go uwie­rzy­li. (…) Zmar­twych­wsta­nie Jezu­sa jest fak­tem. Jest to jako­ścio­wy skok ku nowe­mu życiu, ku nowe­mu świa­tu, któ­ry od momen­tu poja­wie­nia się Zmar­twych­wsta­łe­go prze­ni­ka nasz świat, prze­mie­nia go i pocią­ga ku Sobie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Wigi­lii Pas­chal­nej, Kate­dra
Poznań­ska. 15/16 IV 2017 r.