Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (21)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Histo­ria dwóch uczniów idą­cych do Emaus jest bli­ska każ­de­mu z nas. Jest bli­ska mał­żon­kom i rodzi­nom. Ucznio­wie byli peł­ni roz­cza­ro­wa­nia, co ujaw­ni­li w roz­mo­wie z Jezu­sem Zmar­twych­wsta­łym, któ­re­go nie pozna­li: „myśmy się spo­dzie­wa­li” (Łk 24,21) – mówi­li. Gdy w mał­żeń­stwie, w rodzi­nie, poja­wia­ją się trud­no­ści, pro­ble­my, przy­cho­dzi poku­sa obwi­nia­nia współ­mał­żon­ka, jego rodzi­ców, poku­sa opo­wia­da­nia: „ja się spo­dzie­wa­łem”, „ja się na nim zawio­dłam”. Pan Jezus roz­ma­wiał z ucznia­mi, wyka­zy­wał nawią­zu­jąc do pro­ro­ków, że trze­ba było, aby Mesjasz cier­piał i tak wszedł do swo­jej chwa­ły (Łk 24,25–27). Trze­ba wysłu­chać roz­cza­ro­wa­nych mał­żon­ków, ale nie moż­na im we wszyst­kim przy­zna­wać racji. Nale­ży pró­bo­wać im pomóc, by nie tra­gi­zo­wa­li sytu­acji, zachę­cić ich do wspól­nej modli­twy, do spo­koj­nej roz­mo­wy, w któ­rej odkry­ją na nowo dobre cechy współ­mał­żon­ka. Ucznio­wie pozna­li Pana Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go przy łama­niu chle­ba, ale wcze­śniej pała­ło ich ser­ce, gdy Pisma im wyja­śniał. Kie­dy przy­cho­dzi roz­cza­ro­wa­nie mał­żon­kiem, samym sobą, życiem rodzin­nym, mał­żon­ko­wie znaj­dą pomoc i ratu­nek w sło­wie Bożym. Indy­wi­du­al­ne czy wspól­ne czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, wspól­na modli­twa, udział w Eucha­ry­stii, uspo­ka­ja wzbu­rzo­ne myśli i ser­ca, wno­si pokój i nadzie­ję. Roz­mo­wa z Panem Jezu­sem, roz­mo­wa ze współ­mał­żon­kiem, szu­ka­nie rady u osób mądrych, uczci­wych, Bożych, przy­no­si wie­le dobrych owo­ców. Ucznio­wie „w tej samej godzi­nie… wró­ci­li do Jero­zo­li­my” (Łk 24,33), opo­wie­dzie­li, że spo­tka­li Pana Jezu­sa i pozna­li Go „przy łama­niu chle­ba”. „Porzą­dek odku­pie­nia oświe­ca i dopeł­nia porzą­dek stwo­rze­nia. Zatem mał­żeń­stwo natu­ral­ne moż­na do koń­ca zro­zu­mieć w świe­tle jego sakra­men­tal­nej peł­ni: tyl­ko wpa­tru­jąc się w Chry­stu­sa moż­na dokład­nie poznać praw­dę o rela­cjach mię­dzy­ludz­kich” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 77).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Prze­czy­tam opis roz­mo­wy uczniów idą­cych do Emaus z Panem Jezu­sem. Może uda się prze­czy­tać wspól­nie z mał­żon­kiem i odnieść ten frag­ment Ewan­ge­lii do nasze­go mał­żeń­stwa