Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZWYCIĘSKIE BOŻE MIŁOSIERDZIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Sio­stra Fau­sty­na wie­dzia­ła: cały świat, a zwłasz­cza Rosja, Mek­syk i Hisz­pa­nia potrze­bu­ją jak nigdy dotąd Bożej łaski, któ­ra by obfi­cie roz­la­ła się na zamiesz­ku­ją­ce te kra­je naro­dy. Dla­te­go dzię­ko­wa­ła Jezu­so­wi, że zechciał wła­śnie ją, nie­po­zor­ną, sła­bą i mimo mło­de­go wie­ku bar­dzo scho­ro­wa­ną, uczy­nić apo­stoł­ką i sekre­tar­ką Swe­go miło­sier­dzia. 19 grud­nia 1936 r. dzię­ko­wa­ła Panu Jezu­so­wi za to swo­je szcze­gól­ne wybra­nie: „O Jezu naj­słod­szy, któ­ryś raczył dopu­ścić mnie nędz­ną do pozna­nia tego nie­zgłę­bio­ne­go miło­sier­dzia Twe­go, o Jezu naj­słod­szy, któ­ryś łaska­wie zażą­dał ode mnie, abym świa­tu całe­mu mówi­ła o tym nie­po­ję­tym miło­sier­dziu Two­im, oto dziś bio­rę w ręce te dwa pro­mie­nie, któ­re wytry­sły z miło­sier­ne­go Ser­ca Two­je­go – to jest krew i woda – i roz­sie­wam na całą kulę ziem­ską, aby wszel­ka dusza dozna­ła miło­sier­dzia Twe­go, a doznaw­szy, wiel­bi­ła przez nie­skoń­czo­ne wie­ki” (Dzien­ni­czek, 836). W Dzien­nicz­ku Sio­stry Fau­sty­ny czę­sto spo­ty­ka­my opis jej modlitw wsta­wien­ni­czych za dusze kon­kret­nych ludzi, któ­rych życie już się koń­czy­ło i któ­rzy znaj­do­wa­li się w sta­nie ago­nii. Swo­ją modli­twą towa­rzy­szy­ła im w chwi­lach decy­du­ją­cych zma­gań mię­dzy siła­mi ciem­no­ści i zła a nadzie­ją w zwy­cię­skie Boże Miło­sier­dzie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia, Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 23 IV 2017 r.